Pages

Saturday, October 22, 2011

ဗင္းနစ္၏ နီ၀င္ခ်ိန္လား...ဗင္းနစ္ျမိဳ႕ေရ ကဗာေက်ာ္ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ျဖစ္ပါေရ။ ထူးျခားေရ ေခ်ာင္းတိ၊ တူးေျမာင္းတိက ျမိဳ႕၏ နိန္ရာ အႏွံ႕ကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းနိန္လုိ႕ ကေကာင္းလွေရ ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ျဖစ္ပါေရ။ ရခိုင္ျပည္ကို ေရာက္ရွိလာေရ ေပၚတူဂီ ဘုန္းႀကီး ဆဘက္ခ်န္ မန္နရစ္က ေျမာက္ဦးျမိဳ႕ကိုလည္း အေရွ႕တုိင္း၏ ဗင္းနစ္ (The Venice of the East)လုိ႕ တင္စားဖူးခပါေရ။ ေယေကေလ့ ဗင္းနစ္နန္႕ ေျမာက္ဦးျမိဳ႕ေရ တူေရ အခ်က္တိ ရွိေရပိုင္ မတူေရ အခ်က္တိလည္း ရွိပါေရ။

ဗင္းနစ္ျမိဳ႕ေရ အီတလီႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္၊ ေျမထဲပင္လယ္နားမွာ တည္ရွိေရ ကြ်န္းစုျမိဳ႕ ျဖစ္ပါေရ။ အိမ္ေနအိမ္ေျခတိကို ရီတိနန္႕ ၀ိုင္းနိန္တတ္လို႕ ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားတိ၏ အဓိက လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမွာ ဘုတ္တိ၊ သန္ဗန္တိ ျဖစ္ပါေရ။ ရံုးလားျခင္း၊ ကုန္တင္ကုန္ခ်လုပ္ျခင္း၊ အေရးေပၚလူနာတင္ျခင္း စေရ နိတဓူ၀လုပ္ငန္းတိအားလံုးနီးပါးကို လုပ္ေဆာင္ဖို႕ ရီလမ္းေႀကာင္းကို အားကိုးကတ္ရပါေရ။

ဗင္းနစ္ျမိဳ႕လို႕ နာေမမတင္ခင္က ျမိဳ႕မွာ လူသူမနိန္ေရ ပင္လယ္၀နားက က်ဳပ္ေျမ၊ ႏုဳန္းေျမတိ လူးက်ံနိန္ေရ
ကြ်န္းစုေခ်ရာ ျဖစ္ပါေရ။ ျပည္မထဲကို အျပည္ျပည္က လာေရာက္တိုက္ခုိက္သိမ္းပိုက္ကတ္ေတခါ ယင္းကြ်န္းစုေခ်တိကို လာျပီးေက ခုိေအာင္းနိန္ကတ္ယင္း တျဖည္းျဖည္း လူဦးေရ မ်ားလာျပီးေက ျမိဳ႕ရြာ သ႑ာန္ကို ေဆာင္လားျခင္းျဖစ္ပါေရ။ ေယေကေလ့ သူရို႕မွာ ျမိဳ႕ႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ဖို႕က စိန္ေခၚမွဳ အမ်ားႀကီး ရွိနိန္ခပါေရ။

ပင္လယ္၀နားမွာ ရွိလို႕ ဆငန္ေရရာ ေပါျခင္း၊ ရီခ်ိဳ ယွားပါးျခင္း၊ နိန္ထုိင္ဖို႕ ေျမထုမွာလည္း ႏုန္းေျမ၊ က်ဳပ္ေျမ ျဖစ္နိန္လို႕ အေဆာက္အဦး ေဆာက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေအာက္ေျခခုိင္ခံမွဳ မရွိျခင္း၊ စုိက္ပ်ိဳးေျမယွားပါးျခင္း စေရ စိန္ေခၚမွဳ တပံုတေခါင္းႀကီးကို ထိပ္တုိက္တြိကတ္ရပါေရ။ ဗင္းနစ္မွာ ယာယီနိန္ထုိင္ဖို႕ရာ သင့္ျပီးေက ေရရွည္နိန္ထိုင္ဖို႕အတြက္ ခက္နိန္ခပါေရ။ ေရရွည္နိန္ထိုင္ႏိုင္ဖို႕အတြက္၊ ျမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ အင္ဂ်ီနီယာတိ၊ တတ္သိနားလည္ေရ ပုဂိၢဳလ္တိက ထိုပိုင္စမ္းသပ္ ေအပိုင္စမ္းသပ္နန္႕ ေနာက္ပိုင္းခါ အေျဖတိထြက္လာကတ္ပါေရ။

ပထမဆံုးအေနနန္႕ သစ္လံုးတိကို စိုက္ပါေရ။ ယင္းသစ္လံုးတိကို ႏုန္းေျမတိထဲကို ထိုးစုိက္ပါေရ။ ႏုန္းေျမ၊ ေပ်ာ့ရဲေရ သဲေျမတိကို ေဖာက္လို႕ ေအာက္ခံခုိင္ေရ သဲေျမကို ေရာက္ေရအထိ စိုက္ကတ္ပါေရ။ တခ်ိဳ႕ေနရာမွာ သဲေျမကို ေရာက္ဖို႕ ဥပမာ- ၇ ေပ လိုေရပိုင္ တခ်ိဳ႕ေနရာက်ေက ၇ ေပခဲြေလာက္ စိုက္ကတ္ရပါေရ။ (ေဆာက္ဖို႕ အေဆာက္အဦးေပၚမူတည္လို႕ သစ္လံုးအရွည္အတို ကြာပါဖို႕။) ေအေနရာမွာ သံလံုးတိကို မသံုးပဲ သစ္သားလံုးကို သံုးရစြာ အေႀကာင္းကလည္း ရွိပါေရ။ သံလံုးတိေရ ပင္လယ္ဆငန္ေရနန္႕ ထိတြိျပီးေက သံခ်ီးလုိက္တုိက္စားလားႏိုင္လို႕ ရာသက္ပန္ခံႏိုင္ေအာင္ သစ္မာလံုးတိကို သံုးလားျခင္း ျဖစ္ပါေရ။ Alderလို႕ေခၚေရ ေဆာင္းရြက္ႀကီြပင္တစ္မ်ိဳး(ကခ်င္အေခၚ မိုင္ေဗာ္၊ နင္ေဗာ္၊ ယန္ေဗာ္)၏ ပင္စည္လံုးတိကို သံုးလားပါေရ။ ယင္းအထက္ကမွ beam အလႊာတစ္ထပ္ တင္ပါေရ။ ျပီးေက ရီတုိက္စားဒဏ္ကို ေကာင္းေကာင္းခံႏိုင္ေရ စက်င္ေက်ာက္အလႊာကို တင္ပါေရ။ ယင္းအထက္ကမွ ကိုယ္ရို႕ေဆာက္ခ်င္စြာကို အုတ္တိနန္႕ ေဆာက္လားပါေရ။

တတ္သိနားလည္ေရ ပညာသွ်င္တိ၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးစမ္းသပ္မွဳတိကနိန္ အေျဖရလားျခင္း ျဖစ္ပါေရ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဗင္းနစ္ေရ ျမိဳ႕ႀကီးအျဖစ္ကို ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲလားပါေရ။ ေဒသခံတိကလည္း ရီမွာ ကြ်မ္းက်င္ကတ္လို႕ ျပည္ပရန္တိကို ကာကြယ္ႏုိင္ပ်ာယ္ တိုးတက္ထြန္းကား ခပါေရ။ နိန္ရာက အကြ်န္ရို႕ ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္ထဲက တခ်ိဳ႕နိန္ရာတိပုိင္ ပင္လယ္၀နားမွာ ဆားျပင္တိနန္႕ျဖစ္လို႕ ဆားအမ်ားႀကီးထြက္ခပါေရ။ ယင္းဆားတိကို ယင္းသူရို႕၏ ရီေႀကာင္းကြ်မ္းက်င္မွဳနန္႕ ေပါင္းစပ္ပနာ တျခားျမိဳ႕ရြာတိကို ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ယင္း စီးပြားေရးကုန္စည္စီးဆင္းရာ ျမိဳ႕ႀကီးျဖစ္လာပါေရ။ အရိဘက္က ပိုးထည္တိ၊ ဟင္းခတ္အမႊီးအႀကိဳင္တိ၊ ပုလဲတိ စေရ ကုန္ပစၥည္းတိကို အေနာက္ဘက္ကို တင္ပို႕ယင္း ဗင္းနစ္ျမိဳ႕ေရ ခ်မ္းသာတုိးတက္ေတ ျမိဳ႕ႀကီး ျဖစ္လာပါေရ။ တရုတ္ျပည္ကို ေရာက္လားေရ မာကိုပိုလိုေရ ဗင္းနစ္ျမိဳ႕ခံ ကုန္သည္တစ္ဦး ျဖစ္ပါေရ။

ရီလမ္းေႀကာင္းတိက ဗင္းနစ္ျမိဳ႕ခံတိကို အက်ိဳးျပဳလို႕ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ဗင္းနစ္ျမိဳ႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္သူေရ “အသင္ပင္လယ္၊ ငါရို႕လက္ထပ္ပ်ာယ္။ ငါရို႕၏ စိုးမိုးမွဳ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေအလက္စြပ္ကို ပီးအပ္ပါ၏။” လို႕ ဆိုပ်ာယ္ ေရႊလက္စြပ္တစ္ကြင္းကို ရီထဲကို ၀ဲခ်တတ္ပါေရ။ ေအဂုကေတာ့ ဗင္းနစ္ျမိဳ႕ကို အက်ိဳးျပဳေရ ရီပင္လယ္ကပဲ ဗင္းနစ္ျမိဳ႕၏ ဆက္လက္တည္တံ့ႏိုင္ဖို႕အေရးကို ျခိမ္းေျခာက္စိန္ေခၚနိန္ပ်ာယ္ ျဖစ္ပါေရ။

ယင္းအထဲက အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမွဳတစ္ခုကေတာ့ ေျမမ်က္ႏွာ နိမ့္က်ျခင္း ျဖစ္ပါေရ။ တည္ကတည္းက ေအာက္ခံေျမမွာ သဲေက်ာက္၊ သက္ရင့္ေက်ာက္တိခံထားေရ ေျမမဟုတ္ပဲ ပင္လယ္၀နားက ႏုန္းေျမ၊ သဲေျမဆိုခါ အထက္က အေဆာက္အဦးအလီးခ်ိန္တိက ေအာက္ကို ဖိယင္း ဖိယင္းနန္႕ ရီထဲကို နိမ့္က်၀င္လာနိန္ပါေရ။ တခ်ိဳ႕အေဆာက္အဦးတိ၊ တာ၀ါတိဆိုေက ေစာင္းက်လာနိန္ပါေရ။ အျခားတဘက္မွာလည္း ကဗာႀကီးပူႏြီးလာမွဳေႀကာင့္ ပင္လယ္ရီမ်က္ႏွာျပင္က တျဖည္းျဖည္း တက္လာနိန္ပါေရ။ တခ်ိဳ႕ပညာသွ်င္တိက ပင္လယ္ရီမ်က္ႏွာျပင္ ျမွင့္တက္မွဳေရ လာဖို႕ ဆယ္စုႏွစ္တိမွာ ပိုျမန္လာႏိုင္ေရလို႕လည္း ခန္႕မွန္း ေျပာဆိုနိန္ကတ္ပါေရ။

ပင္လယ္ဆငန္ေရတိကရာ ဗင္းနစ္ျမိဳ႕၏ အထက္ပိုင္း အုတ္ထည္တိကို ထိေက ဆားဓတ္ေႀကာင့္ အုတ္တိ ႀကီြမြပ်က္စီးလားပါဖို႕။ အျမင္သာယာမွဳတိအတြက္ရာမက အေဆာက္အဦးတိ၏ ေဘာင္ထည္ခုိင္ခံမွဳတိ (structural integrity)အတြက္ပါ အမ်ားႀကီး စိုးရိမ္ရပါေရ။ ျပည္သူတိ၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္တိအတြက္ စိုးရိမ္ရပါေရ။ တဖက္မွာ- အျမဲတမ္း ျပန္လည္ ျပဳျပင္ဖို႕စရိတ္တိက တျခား အီတလီျပည္မမွာ နိန္ထုိင္စရိတ္တိထက္ အဆမတန္ ႀကီထြားလာေက သာမန္ျပည္သူတိ အနိန္နန္႕ ဆက္နိန္ႏိုင္ကတ္ဖို႕မဟုတ္ပါပ်ာယ္။ ေအပိုင္ စိန္ေခၚမွဳတိကို လက္ရွိ အီတလီနန္႕ ကဗာ့ပညာသွ်င္တိက ေရရွည္က်က် ဇာပိုင္လုပ္ကတ္ဖို႕လဲ၊ ကုန္က်စရိတ္ သက္သက္သာသာနန္႕ ဇာပိုင္ကုိင္တြယ္ေျဖယွင္းကတ္ဖို႕လဲ ဆိုစြာကေတာ့ စိတ္၀င္စားစရာပါ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဗင္းနစ္ျမိဳ႕၏ အနာဂတ္ကေတာ့ မသဲမကဲြ မေရမရာ ရွိနိန္ပါေႀကာင္း.....

A&E TV Channel၏ Ancient Mysteries: The Miraculous Canals of Venice မွတ္တမ္းဗီဒီယိုကို မွီျငမ္းသည္။

0 comments:

Post a Comment

 
© Copyright by AS  |  Template by Blogspot tutorial