Pages

Saturday, April 16, 2011

ငါရို႕လက္ထဲက ရီစီးေႀကာင္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေရ လက္ဟိကဗာမွာ ႏုိင္ငံေရးအရ စီးပြားေရးအရ ထိပ္သီးႏိုင္ငံဆိုစြာ လူတုိင္းသိကတ္ပါေရ။ ကဗာေက်ာ္တကၠသုိလ္ႀကီးတိျဖစ္ေတ ဟားဗတ္၊ MIT၊ ေယးလ္ စေရ တကၠသိုလ္ႀကီးတိ တည္ဟိနိန္လုိ႕ တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ တကဗာလံုးက ေက်ာင္းသားတိ လာေရာက္ပိန္ညာ ဆည္းဖူးကတ္ရာ နိန္ရာႀကီးလည္း ျဖစ္ပါေရ။ (၂၀၀၉-၂၀၁၀ ပိန္ညာသင္ႏွစ္စစ္တမ္းအရ အေမရိကမွာ လာေရာက္ပိန္ညာ သင္နိန္ကတ္ေတ ႏိုင္ငံျခားသားေက်ာင္းသား/သူ ၇ သိန္းနီးပါး ဟိပါေရ။ ထက္၀က္ေလာက္က တရုတ္၊ အိႏၵိယနန္႕ ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံရုိ႕က ျဖစ္ပါေရ။) ကဗာမွာ သုေတသနစာတမ္းထြက္ဟိမွဳ အမ်ားဆံုး၊ ႏိုဗာယ္ဆုရဟိမွဳ အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္ပါေရ။

ေယေကေလ့ အဂုတေလာမွာ အေမရိကဟိ အေခ်သငယ္တိ၏ သခ်ၤာနန္႕ သိပၸံအရည္အေသြးေရ ကဗာ့ထိပ္မွာ မဟိပ်ာယ္ျဖစ္ေႀကာင္း၊ အေမရိက၏ အနာဂတ္အတြက္ စုိးရိမ္ရေႀကာင္းဆိုျပီးေက ဖြင့္ဆိုခ်က္တိကို ႀကားနိန္ရပါေရ။ ကဗာ့ထိပ္သီးႏိုင္ငံ ၃၄ ႏိုင္ငံပါ၀င္ေရ ပဲရစ္အေျခစုိက္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးနန္႕ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအဖဲြ႕ (Organization for Economic Cooperation & Development, OECD)
က ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူတိ၏ အရည္အေသြးကို ေလ့လာထားေရ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို ထုတ္၀ီခပါေရ။
ယင္းအစီရင္ခံစာအရ OECDေရ ႏုိင္ငံေပါင္း ၆၅ႏိုင္ငံက ေက်ာင္းသား/သူေပါင္း ၄သိန္း၇ေသာင္းကို စာေမးပဲြေျဖစီခပါေရ။ ၁၅ႏွစ္သား အေမရိကန္ ေက်ာင္းသား/သူေခ်တိ၏ အမွတ္စာရင္းကို OECDအဖဲြ႕၀င္ ၃၄ ႏိုင္ငံတိ၏ အမွတ္နန္႕ယွဥ္ႀကည့္လုိက္ေတခါ သခ်ၤာဘာသာရပ္မွာ အဆင့္ ၂၅၊ သိပံၸ နန္႕စာဖတ္စြမ္းရည္မွာ အလယ္အလတ္အဆင့္ရာ က်ေရလုိ႕ ဆိုထားပါေရ။

တရုတ္ႏုိင္ငံ ရွန္ဟုိင္းေဒသက အေခ်တိကေတာ့ ဘာသာတုိင္းမွာ ထိပ္ဆံုးက ဗိုလ္ဆဲြလားခပါေရ။ ယင္းပိုင္ပ်ာယ္ တျခား ဖင္လန္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ စင္ကာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္ရို႕ကလည္း အေမရိကန္ေက်ာင္းသားတိထက္ ေကာင္းေရ အမွတ္တိကို ရလားစြာကို တြိရပါေရ။
သခ်ၤာဘာသာအတြက္ အမွတ္ ၁၀၀၀ ပီးစြာမွာ အေမရိကန္ေက်ာင္းသား/သူတိက ၄၈၇မွတ္၊ ရွန္ဟုိင္းေက်ာင္းသား/သူတိက ၆၀၀၊ စင္ကာပူက ၅၆၂၊ ေတာင္ကိုရီးယားနန္႕ ေဟာင္ေကာင္းက ၅၅၅၊ ဖင္လန္က ၅၄၁ မွတ္ စသည္ျဖင့္ ပ်မ္းမွ်အသီးသီးရကတ္ပါေရ။

သိပၸံ ဘာသာရပ္မွာ အေမရိကန္ေက်ာင္းသား/သူတိက ပ်မ္းမွ်အမွတ္ ၅၀၂ နန္႕ OECD ၃၄ ႏိုင္ငံတိထဲမွာ အဆင့္ ၁၇ ရာ က်ျပီးေက အဖတ္စြမ္းရည္စစ္ပဲြမွာလည္း အေမရိက က ပ်မ္းမွ်အမွတ္ ၅၀၀ နန္႕ အဆင့္ ၁၄ရာ က်ပါေရ။

ယင္းOECD၏အစီရင္ခံစာေရ ႏုိင္ငံတကာ၏ ထူးခြ်န္မွဳတိ၊ လက္ဟိနန္႕ အနာဂတ္ကို ေဖာ္ညႊန္းစြာတိမွာ အမ်ားေလးစားေရ သံုးသပ္စာတစ္ေစာင္ျဖစ္ပါေရ။ ယင္းအစီရင္ခံစာေရ ကဗာ့စီးပြားေရး (Global Economy)ေခတ္မွာ ဇာေလာက္ျပိဳင္ဆုိင္ဖို႕ အဆင္သင့္ျဖစ္ပ်ာယ္လဲ ဆိုစြာကိုလည္း ရည္ညႊန္းပါေရ။ တယ္လီဖုန္းအင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ အေမရိကန္ပိန္ညာေရး ၀န္ႀကီး အင္းဒင္ကန္က "ကဗာ့စီးပြားေရးေခတ္မွာ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ဖို႕ အေမရိကန္ေက်ာင္းသား/သူတိ ပိုေတာ္ေအာင္ ႀကိဳးစားကတ္ရဖို႕သိ"လုိ႕ ၀န္ခံစကား ဆိုလားပါေရ။

သခ်ၤာနန္႕ သိပံၸဘာသာျပဆရာ ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ဂုဏ္ျပဳေရ အခမ္းအနားမွာ သမၼတ အိုဘားမားက "က်ေနာ္ရို႕၏အနာဂတ္က မေရမရာျဖစ္နိန္ပါေရ။ အဂုကနိန္ လူမ်ားထက္ေတာ္နိန္မွ အနာဂတ္မွာလည္း လူမ်ားထက္ ေတာ္ႏိုင္ဖို႕ျဖစ္တယ္"လို႕ ဆိုခပါေရ။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သခ်ၤာနန္႕သိပၸံ အရည္အေသြး တိုးတက္လာဖို႕အတြက္ ေဒၚလာသန္း ၂၅၀ကို လ်ာထားျပီးေက သခ်ၤာ၊ သိပၸံ ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာသင္ ဆရာ၊ဆရာမဦးေရ တိုးခ်ဲ႕ေရး၊ ယင္းဆရာ၊ဆရာမတိ၏ အရည္အခ်င္းပိုေကာင္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္နိန္ပါေရ။

အကြ်န္ရို႕မွာဘာ၀ါ ဇာေလာက္ ကဗာ့စီးပြားေရးေခတ္မွာ ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားထားကတ္ပါပ်ာယ္လဲ။ စနစ္မေကာင္းစြာကေတာ့ ေအမွာ အက်ယ္ခ်ဲ႕ျပီးေကေတာ့ ေျပာဖို႕မလုိထင္ေရ။ ထိုတစ္ရက္နိန္႕ကပဲ ကိစၥတစ္ခုနန္႕ ကားထက္မွာ ေရွ႕ေနမတစ္ေယာက္နန္႕ စကားလက္ဆံုက်မိပါေရ။ ယင္းသူက အေမရိကန္သူျဖစ္လုိ႕ ဗမာျပည္အေႀကာင္းကို သိခ်င္လို႕ မိန္းခြန္းတိ တရစပ္မိန္းေရ။ ေျပာယင္းနန္႕ အစိုးရ၏ ေထာက္လွမ္းေရးကြန္ယက္အေႀကာင္းဘက္ကို ေရာက္လားေရ။ ေယခါ သူက မင္းရို႕မွာ ေအေလာက္ ႀကီးေရ ေထာက္လွမ္းေရးကြန္ယက္ဟိလို႕ ဖဲ့ခ်ာအမ်ားႀကီးကုန္ဖို႕နင္းရာလို႕ ေကာက္ခ်က္ခ်ေရ။ အကြ်န္ကလည္း ေျပာလုိက္ေတ။ ယင္းဖဲ့ခ်ာတိကိုရာ ျပည္သူတိပိန္ညာေရး၊ က်န္းမာေရးစေရ က႑တိမွာရာ သံုးလုိက္ေက ဇာေလာက္ အက်ိဳးဟိဖို႕လဲလို႕။

ပညာေရးစနစ္တစ္ခုလံုး ေျပာင္းသင့္စြာက လူတုိင္းသိကတ္ပါဖို႕။ စုိင္းစားဖို႕၊ နားလည္ဖို႕၊ အသံုးခ်တတ္ဖို႕ သင္ကတ္ရပါဖို႕။ အလြတ္က်က္သင္ႀကားမွဳစနစ္ (rote learning)၊ နံပါတ္တိြေက သိေရပံုေသနည္းမွာ အစားထိုးျပီးေက ေျဖယွင္းတတ္ေတ ပုစၧာေျဖယွင္းနည္း (Plug-in Problem Solving)စနစ္တိကို ပ်င္လားဖို႕ လိုပါေရ။ အကြ်န္ရုိ႕အေခ်ခါ စစ္ေတြမွာ ေက်ာင္းတက္ခေရခါ ဘာသာတစ္ခုမွာ ဟိေရ conceptsေခ်တိထဲက ပုစၧာတိကို ေက်ာင္းႀကီးမွာလည္းလုပ္၊ က်ဴရွင္မွာလည္းလုပ္၊ အိမ္မွာလည္းလုပ္၊ အစမ္းစာေမးပဲြတိမွာလည္းလုပ္၊ ယင္းပိုင္ အဖန္တလဲလဲလုပ္ေတခါ ႀကာေက၊ ဥပမာ စာေမးပဲြႀကီးက်ေက ယင္းပုစၧာ၏ အေျဖကိုေတာင္ မွတ္မိလားေရ အဆင့္ကို ေရာက္လားပါေရ။ ပါလာေရ ပုစၧာတိကလည္း မေျပာင္းမလဲယင္းအတုိင္းဆိုခါ စုိင္းစားစရာေတာင္မလို၊ မိန္းခြန္းတစ္ခုလံုးကိုေတာင္ ျပီးေအာင္ ဖတ္ဖို႕ မလုိမ်ိဳး ျဖစ္လာပါေရ။ ေယေက ေအဂုမွတ္မိလားဆိုေက ဇာမွန္းေတာင္မသိပါပ်ာယ္။

ယင္းစနစ္မွာ ႀကီးျပင္းလာေရ လူတစ္ေယာက္အေနနန္႕ ေအဘက္ျခမ္း(အေမရိက)မွာ ေက်ာင္းတက္လာေရခါ မနည္း ရုန္းရပါေရ။ ပုစၧာတိက အျမဲတမ္း လွည့္ထားေရ။ တသမတ္တည္း မဟိ။ ေျဖရေရ အခ်ိန္ကလည္း ေကာင္းနည္းေရ။ အကြ်န္ အင္ဂ်င္နီယာလုိင္စင္စာေမးပဲြ ေျဖခါတုန္းကဆိုေက ၈ နာရီစာေမးပဲြကို အပိုင္း ၂ ပိုင္းခဲြထားပါေရ။ ပထမပိုင္း ၄ နာရီမွာ မိန္းခြန္း ၁၂၀ ကို ေျဖရေရ။ တစ္ခုကို ၂ မိနစ္က်။ ဘာသာရပ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ပါေရ။ အားလံုးက unseen ပုစၧာတိ။ ဒုတိယပိုင္းက်ခါ တစ္ခုကို ၄ မိနစ္က်ရေရ။ ေယေကေလ့ ပုစၧာတိကို တပ်င္းလွည့္ထားပါေရ။

ဆရာမတိကို နိန္ရာခ်စြာကိုေလ့ ႀကည့္လုိက္။ လြတ္ေတနိန္ရာကို ခ်ပီးေရ။ ဇာဘာသာနန္႕ ျပီးလာ ျပီးလာ၊ ဂရုမစုိက္။ ၀ိဇာနန္႕ ျပီးလာေရ ဆရာမကိုလည္း လြတ္ေက သိပၸံ၊ သခ်ၤာ ျပခုိင္းေရ။ ဆရာမတိ ႀကိဳးစားျပစြာကေတာ့ ယံုမွားသံသယမဟိပါ။ တပည့္တိအေပၚမွာ ေစတနာထားစြာက အေမရိကားက ဆရာတိနန္႕ တျခားစီ။ ေယေကေလ့ ျဖစ္သင့္စြာက ဆရာ၊ဆရာမတိ အားေကာင္းေရ၊ ကြ်မ္းက်င္ေရ ဘာသာရပ္တိကိုရာ ခ်ပီးသင့္ပါေရ။ ျပခုိင္းသင့္ပါေရ။ အေခ်တိ၏အနာဂတ္က ယင္းဆရာတိ၊ ဆရာမတိ၏ လက္ထဲမွာပါ။ တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္ကလည္း ယင္းဆရာ၊ဆရာမတိအေပၚမွာ အမ်ားႀကီး မူတည္ပါေရ။

ေအဂုဆုိေက တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ အယင္ကသံုးနိန္ေရ အလြတ္က်က္သင္ႀကားမွဳ စနစ္တိကို ေလွ်ာ့လာပါပ်ာယ္။ ႏုိင္ငံတကာနန္႕ ျပိဳင္ဆုိင္ေရခါ လူမ်ားစြာကိုပဲ အျမဲတမ္းအတုခုိးမနိန္ပဲ မိမိကုိယ္တုိင္ တြီထြင္ဆန္းသစ္မွဳတိ လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားလာနိန္ကတ္ပ်ာယ္ ျဖစ္ပါေရ။ ယင္းပုိင္ပ်ာယ္ အကြ်န္ရုိ႕ျပည္မွာလည္း ေျပာင္းသင့္စြာကို ေျပာင္း၊ ေတာ္ေရ အေခ်တိကို ကဗာ့နာမယ္ႀကီး ေက်ာင္းတိကို ပညာသင္ပို႕ကတ္ရဖုိ႕မဟုတ္ပါလာ။ ဆရာမတိကိုလည္း ႏိုင္ငံျခားကို ေအဂုထက္မက ပိန္ညာသင္ အမ်ားႀကီး ပို႕ကတ္ရဖို႕။ အနီးအနား မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွားရို႕ေတာင္ တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ တပ်င္းပို႕နိန္ကတ္ပါပ်ာယ္။ အင္ဒိုနီးရွားဆိုေက ကဗာ့ကြန္ပ်ဳတာနန္႕ ဆက္သြယ္မွဳနည္းပိန္ညာအသံုးျပဳဆံုး ႏုိင္ငံတိစာရင္းမွာ အယင္ႏွစ္ထက္ ၁၄ နိန္ရာ ေက်ာ္ျပီးေက အဆင့္ ၅၄ ကို ေရာက္ဟိလားပါပ်ာယ္။ ဘရာဇီးနန္႕ ရရွားႏုိင္ငံရုိ႕ထက္ အဆင့္ေက်ာ္လားျခင္း ျဖစ္ပါေရ။ ယင္းခ်င့္က အစိုးရ၏ သတင္းနန္႕ဆက္သြယ္မွဳနည္းပိန္ညာ က႑တိမွာ ေငြေႀကးအေျမာက္အျမား ျမဳပ္ႏွံမွဳနန္႕ ပိန္ညာေရး အဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာမွဳရုိ႕ေႀကာင့္
ျဖစ္ေတလုိ႕ နယူးေယာ့ခ္တုိင္းမ္ သတင္းစာႀကီးက ရြီးသားလားပါေရ။

ျပည္ထဲကလူတိက စနစ္ပ်က္မွာနိန္ကတ္ရလုိ႕ဆိုေက ျပည္ပေရာက္နိန္ေရ လူတိကဘာ၀ါ။ ဇာေလာက္ သခ်ၤာ၊သိပၸံ ၊ အဖတ္စြမ္းရည္ေရ ဇာေလာက္ အေရးပါလဲဆိုစြာကို သိထားကတ္ပါပ်ာယ္လဲ။ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး တုိးတက္ဖို႕အတြက္ အမိအဖထက္ သားသမီးက ပိုေတာ္နိန္ဖုိ႕ လုိပါေရ။ ယင္းပိုင္ပ်ာယ္ ကိုယ့္မွာ မြီးလာေရ သားသမီးတိကလည္း ကုိယ့္ထက္ ေတာ္နိန္ဖို႕ လိုပါေရ။ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကို မိသားစုေပါင္းမ်ားစြာနန္႕ ဖဲြ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ပါေရ။ ယင္းမိသားစုတုိးတက္ေအာင္ ဇာလုပ္ထားကတ္ပါပ်ာယ္လဲ။ အင္တာနတ္ကို ငါရို႕က အက်ိဳးဟိဟိ အသံုးခ်နိန္ေရ ဆိုျပီးေက တစ္ခုေလ့ မေလ့လာ မလုိက္စားပဲနန္႕ ဗမာကား ထုိင္ႀကည့္နိန္လုိ႕ေတာ့ မရပါ။ လူတိက ကဗာတစ္ခုလံုးနန္႕ ယွဥ္ျပီးေက ျပိဳင္နိန္ကတ္ေတ အခ်ိန္မွာ ပိန္းေတာထဲမွာ ဓားအကျပနိန္လို႕ေတာ့ မရပါ။

အကြ်န္ရို႕မွာ မျပည့္စံုမွဳတိ ဟိပါေရ။ အကြ်န္႕မွာဆုိေကလည္း တပံုႀကီးပါ။ ေအမွာ ခ်ရြီးလုိ႕ေတာင္ ကုန္ဖုိ႕မဟုတ္။ ေယေက မသိေက သင္ကတ္ရဖို႕ပါ မနားေယ။ လူေတာ္ပညာသွ်င္တိနန္႕ ေပါင္းရဖုိ႕၊ သင္ယူရဖို႕မဟုတ္ပါလားေယ။ ကိုယ့္ထက္သိေရ ဆရာတိပါးမွာ တပည့္ခံရစြာေရ သိမ္ငယ္စရာမဟုတ္ပါ။ ကုိယ္ရခ်င္စြာ ကိုယ္သိခ်င္စြာကို ျဖစ္ေအာင္ ယူတတ္ျခင္းကသာလွ်င္ ဂုဏ္ျဒပ္တစ္ပါးပါ။ ဆရာဆိုစြာမွာလည္း အသားအေရာင္၊ လူမ်ိဳး၊ နယ္နိမိတ္ ကဲြျခင္းမ်ိဳး မဟိပါ။ ကုိယ္မသိစြာကို သူသိေရ ဆိုေက ဇာအသားအေရာင္၊ ဇာလူမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းနာ ယူတတ္ကတ္ရဖုိ႕မဟုတ္ပါလာ။

အေမရိကပိုင္ ႏိုင္ငံကေတာ့ သူရို႕ထိပ္တန္းမွာ အျမဲတမ္းဟိနိန္ဖို႕ သံုးသပ္ေ၀ဖန္၊ ျပဳျပင္စီမံနိန္ကတ္ပါေရ။ အနာဂတ္ခုိင္မာေတာင့္တင္းေရးအတြက္ အေရးပါေရ လူ႕အရင္းအျမစ္၊ ပိန္ညာေရး စနစ္တိကို ေအထက္ေကာင္းေအာင္ လုပ္နိန္ကတ္ပါပ်ာယ္။ အတိတ္ရခုိင္ျပည္၊ ရခုိင္သမိုင္းကို ေျပာတုိင္း အကြ်န္ရို႕ ဂုဏ္ယူကတ္ရေရပိုင္ အနာဂတ္မွာ ဂုဏ္ယူႏိုင္ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားကတ္ရဖို႕မဟုတ္ပါလာ။ ရီလမ္းေႀကာင္းဆိုစြာ ပိတ္ထားလို႕ မရပါ။ ရီဆိုစြာ ေအဘက္က ပိတ္ထားေက ေနာက္တစ္ဘက္က လမ္းေႀကာင္းလႊဲျပီးေက စီးတတ္ပါေရ။ အကြ်န္ရို႕လည္း ပစၥဳပၸန္နန္႕ အနာဂတ္ ခုိင္မာေတာက္ေျပာင္လာဖို႕ အတြက္ လမ္းသစ္ထြင္လုိ႕ ရည္မွန္းရာကိုရာ စီးႏုိင္ကတ္ဖို႕ဆိုေက.....

Reference

1. Institute of International Education, International Student Enrollments Rose Modestly in 2009/10, Led by Strong Increase in Students from China, http://www.iie.org/en/Who-We-Are/News-and-Events/Press-Center/Press-Releases/2010/2010-11-15-Open-Doors-International-Students-In-The-US, accessed on April 16, 2011.

2. The Christian Science Monitor, Obama directs $250 million for science and math education, http://www.csmonitor.com/USA/Education/2010/0106/Obama-directs-250-million-for-science-and-math-education, accessed on April 16, 2011.

3. The New York Times, U.S Lagging in Using Technology, Study Shows, http://www.nytimes.com/2011/04/13/technology/13compute.html?_r=1&ref=science, accessed on April 16, 2011.

4. Bloomberg, U.S Teens Lag as China Soars on International Test, http://www.bloomberg.com/news/2010-12-07/teens-in-u-s-rank-25th-on-math-test-trail-in-science-reading.html, accessed on April 16, 2011.

1 comments:

အသွ်င္ဉာဏုတၱရ said...

www.kingthardhamma.blogspot.com

Post a Comment

 
© Copyright by AS  |  Template by Blogspot tutorial