Pages

Monday, December 20, 2010

ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္


လြန္ခေရအပတ္က ဂြ်န္အက္ဖ္ကက္ေနဒီအေႀကာင္း ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို ဖတ္ယင္းနင့္ စိတ္၀င္စားစရာ သူ႕မိန္ ့ခြန္းတစ္ခုကို လားတြိပါေရ။ “ငါသည္ ေကာင္းမြန္ေျပာင္ေျမာက္ေသာ အနာဂတ္အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကို ေမွ်ာ္လင့္သည္။ စစ္အင္အားကို လူ႕က်င့္၀တ္တိနင့္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရ အနာဂတ္၊ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမွဳတိနင့္ ခ်မ္းသာေရ အနာဂတ္၊ ဟိေရ ႀသဇာအာဏာကို ဦးတည္ခ်က္ေကာင္းနင့္ တည့္မတ္ပီးႏိုင္ေရ အနာဂတ္၊ ယင္းပိုင္ အနာဂတ္တိကို ေမွ်ာ္လင့္ေရ။”

ယင္းစကားတိထဲမွာ အေရးႀကီးေရ စကားလံုး ၅ ခုကို တြိရပါဖို႕။ အင္အား၊ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ၊ အေျမာ္အျမင္ႀကီးေသာ ခ်မ္းသာမွဳ၊ ႀသဇာအာဏာ၊ ဦးတည္ခ်က္ ရို႕ျဖစ္ပါေရ။ အေမရိကပိုင္ စစ္အင္အားႀကီးႏိုင္ငံက အီရတ္ႏိုင္ငံ ဖလူးဂ်ာ(Fallujah)ေဒသမွာ အေမရီကန္စစ္သားတိ အသီအေပ်ာက္မ်ားလြန္းေရခါ ကြန္ဂရက္စ္မွာ နယူးကလီးယားလက္နက္ေခ်တစ္ခုသံုးပနာ ႏွက္ပလုိက္ရဖို႕ ဆိုျပီးေက လႊတ္ေတာ္အမတ္တခ်ိဳ႕က ေျပာခကတ္ပါေရ။ ေယေကေလ့အမ်ားစုက လူ႕က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳတိနင့္ထိန္းခ်ဳပ္ခကတ္ပါေရ။ ယင္းပိုင္ပ်ာယ္ လူတိုင္းမွာ သူ႕စြာနင့္သူ အင္အားတိ ဟိကတ္ပါေရ။ ယင္းအင္အားကို အက်ိဳးယုတ္လားႏိုင္ေရ ကိစၥရပ္တိမွာ လူ႕က်င့္၀တ္နိတိ တိနင့္ထိန္းကတ္ရပါဖို႕။ ဥပမာ - အိန္တာနတ္စာမ်က္ႏွာမွာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးကတ္ေတနိန္ရာမွာ ကိုယ့္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ထိခုိက္စီေရ လုပ္ငန္းရပ္တိဆိုေက လူ႕က်င့္၀တ္အသိ၊ အမ်ိဳးသားေရအသိတိနင့္ ထိန္းကတ္ရပါဖို႕။

ေနာက္တစ္ခုက အေျမာ္အျမင္ႀကီးေရ ခ်မ္းသာမွဳ။ ေအခ်င့္ကေတာ့ ေကာင္းေျပာဖို႕မလိုလုိ႕ ထင္ပါယင့္။ ဖဲ့ခ်ာဇာေလာက္ခ်မ္းသာပတ္စီ အေျမာ္အျမင္မႀကီးေက အလကားပါပ်ာယ္။ ယင္းပိုင္ပ်ာယ္ ရခုိင္ျပည္ကို ဇာေလာက္ခ်စ္ေတေျပာပတ္စီ အေျမာ္အျမင္ႀကီးေရ ရင့္က်က္ေတ အမ်ိဳးသားေရးကို မလုပ္ႏိုင္ေက ရည္မွန္းေရ ပန္းတုိင္က အျမဲတမ္း ၀ီးနိန္ပါဖို႕။ ေအသူပါေရ အဖဲြ႕မွာ ငါမလုပ္ဆိုစြာမ်ိဳး၊ ေအသူရုိ႕က ကုလားကို တုိက္နိန္စြာရာ၊ ေအသူရုိ႕က ဗမာစစ္အစိုးရကို တိုက္နိန္စြာရာ၊ ေအသူရို႕က လူမွဳေရးပဲလုပ္စြာရာ ဆိုစြာမ်ိဳးတိကို ေရွာင္ကတ္ရပါဖို႕။ ကိုယ္ႏိုင္ေရ တက္နင့္ ကိုယ္ေလာင္းကိုရာ အယင္ေလွာ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရပါဖို႕။ တျခားေလာင္းကို ျမွဳပ္ဖို႕ မႀကိဳးစားသင့္ပါ။ ယင္းပိုင္အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ မရင့္က်က္သရြိ၊ အေျမာ္အျမင္မႀကီးပဲ ကိုယ့္အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္းကို ႏွိမ္နိန္သရြိ ကြ်န္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ရခုိင္ျပည္ႀကီးတိုးတက္ထြန္းေျပာင္ေရး ပန္းတုိင္ကို ေရာက္ႏိုင္ဖို႕မဟုတ္ပါ။

ေနာက္တစ္ခုက ႀသဇာအာဏာနန္႕ ဦးတည္ခ်က္ပါ။ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု၏ ေဂါင္းေဆာင္သည္ ဇာေလာက္မွ မဟိေရ ေဂါင္းေဆာင္အာဏာကို အလဲြသံုးစားလံုးပနာ NLDပံုစံမ်ိဳး လူငယ္သစ္တိကို ေျမေတာင္မေျမွာက္ပဲ၊ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္လို႕မျမင္ပဲ ဂလန္႕ဂလန္႕အေကာင္တိပဲလုိ႕ လားျမင္ေက ရခုိင္အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားဆိုေရ ဦးတည္ခ်က္နင့္ လဲြနိန္ပါဖို႕။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ဥပေဒဟိေရပိုင္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုမွာလည္း ဥပေဒဟိပါဖို႕။ No one is above the law. ဇာသူေလ့ ယင္းဥပေဒအထက္က ရပ္လုိ႕မရပါ။ ဥပေဒက ၂ႏွစ္သက္တမ္း ဥကၠဌရာထူးကို လ်ာထားေက ၂ ႏွစ္ျပည့္ေက ဆင္းပီးရပါဖို႕။ ျပန္လည္ရြီးေကာက္ ျခင္းခံရေကေတာ့ ဆက္လုပ္လို႕ရပါဖို႕။ ရာသက္ပန္ ဥကၠဌေတာ့ လုပ္ခ်င္လုိ႕မရပါ။ ရထားတဲြကို ဦးေဆာင္ေရ ရထားေဂါင္းက သတ္မွတ္ထားေရ ဦးတည္လားရဖုိ႕လမ္းကို မလားေက ေနာက္က ရထားတြဲတိအတြက္ ေကာင္းအခက္အခဲဟိပါဖို႕။

ရခုိင္ျပည္တိုးတက္ေရး၊ ရခုိင္သားမ်ား ကြ်န္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ေရးသည္ ရခုိင္သား၊သမီးရို႕အားလံုးမွာ တာ၀န္ဟိပါေရ။ ယင္းလူအားလုံး၊ ယင္းလူတိပါ၀င္ေရ အဖဲြ႕အစည္းတိအားလံုးမွာ သူ႕စြာနင့္သူ အင္အားတိ ဟိကတ္ပါေရ။ ယင္းအင္အားကို သံုးျပီးေက အမ်ိဳးသားေရးပန္းတိုင္ကုိ လားေရခါ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ မဟုတ္ေကေတာင္မွာ အမုန္းမပြားပဲနင့္ က်င့္၀တ္သိကၡာဟိစြာနင့္ အေျမာ္အျမင္ႀကီးစြာနင့္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း လားကတ္ရဖုိ႕မဟုတ္ပါလာ။ တစ္ဦးခ်င္းစီတာ၀န္သိသိနင့္ ရေရတာ၀န္၊ ဟိေရ ႀသဇာအာဏာစိေကေခ်တိကို ရခုိင္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားဆိုေရ ဦးတည္ခ်က္နင့္ ခရီးလားကတ္ေက ရခုိင့္အနာဂတ္စြာလည္း ေကာင္းမြန္ေျပာင္ေျမာက္လာဖို႕စြာမွာ ဧကန္မုခ်မဟုတ္ပါလာ။

ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္

2 comments:

Anonymoussaid...

Excellent per Bro!!!!!!!!!!

Kyaw Htoo Aung said...

Thanks, bro!

Post a Comment

 
© Copyright by AS  |  Template by Blogspot tutorial