Pages

Saturday, January 16, 2010

“ေရႊမဲ”ခြန္၏ အႏုပိုင္ညာ (၁)

ကမၻာ့ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ေရ တရက္ထက္တရက္၊ တဆထက္တဆ ႀကီးမားလာေရ အတြက္ ရီနံနာင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တိေရ စ်ီးေကာင္းလာပါေရ။ ယင္းအတြက္နာင့္ ရီနံကို black gold (ေရႊမဲ)လို႕ တင္စားကတ္ပါေရ။ ယင္းေရႊမဲေရ တုိင္းျပည္ကို အက်ိဳးဟိႏုိင္ေရပိုင္ ယင္းေရႊမဲေႀကာင့္ ႏုိင္ငံတိ စစ္ျဖစ္၊ အျခမ္းျခမ္းကြဲျပီးေက အသက္အုိးအိမ္တိ ပ်က္စီးကတ္စြာ သာဓက တိကလည္း ဟိပါေရ။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ထုတ္ေတ “ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရး၏ ျဖစ္ပ်က္နိန္မွဳနာင့္ ေျပာင္လဲမွဳမ်ား” (World Politics: Trend and Transformation)စာအုပ္မွာ ခ်ားစ္ ကက္လီ (Charles Kegley)က “ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ နယ္ေျမတစ္ခုမွာ ႀကြယ္၀ေရ သဘာ၀အရင္းအျမစ္တည္ဟိနိန္ ေက ယင္းနယ္ေျမေရ ယင္းႏုိင္ငံက ခဲြထြက္ဖို႕ မ်ား၏။ ယင္းအက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ျပည္တြင္းစစ္ကို ျဖစ္စီႏုိင္သည္”လို႕ ရြီးသားထားပါေရ။ ယင္းသူကပ်ာယ္ ကမၻာ့ဘဏ္က အခ်က္အလက္တိကုိ ကိုးကားျပီးေက “၀င္ေငြနည္းပါးေရ ႏုိင္ငံတိသည္ ၀င္ေငြႀကီးေရ ႏုိင္ငံတိထက္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ဖို႕ ၁၅ဆ ပိုမ်ားသည္”လို႕ ဆက္ရြီးထားပါေရ။

ဗမာျပည္နာင့္ ျပည္တြင္းစစ္၊ လက္ဟိရခုိင္ျပည္အေျခအေန စေရ အေႀကာင္းတိကေတာ့ အားလံုးသိဂတ္ေတ အတုိင္းပါပ်ာယ္။ ေအနိန္ရာမွာ အက်ယ္ခ်ဲ႕ျပီးေကေတာ့ ေျပာစရာမဟိပါ။ အက်ယ္ခ်ဲ႕ျပီး ေက ေျပာဖို႕လိုစြာက ရခုိင္သားတိမွာ “အနာမွာ တုတ္က်”ဆိုေရပိုင္ ေအေလာက္ အဘက္ဘက္မွာ ဆံုးရွံဳးမွဳတိ ႀကံဳနိန္ရေရ အခ်ိန္မွာ ေနာက္ထပ္ကိုယ္ရို႕အက်ိဳးျဖစ္သင့္ေရ ေရႊမဲတိပါ ဆံုးရွံဳးနိန္ရပါေရ။

ရခုိင္သူ၊ ရခုိင္သားတိက ဗမာျပည္နာင့္ ဆက္ျပီးေက တစ္ႏုိင္ငံတည္းမွာ နိန္ကတ္ဖို႕ဆိုေက တြိဟိေရ ေရႊမဲေႀကာင့္ ရခုိင္နာင့္ ျပည္မအာဏာရအစိုးရႀကားမွာ အျငင္းပြားမွဳ၊ အ၀ီမတည့္မွဳတိျဖစ္ႏုိင္ပါေရ။ အဂုဆိုေက အ၀ီမတည့္ဖို႕နိန္နိန္သာသာ တျပားေလ့ေတာင္ မရပါ။ ရခုိင္ျပည္ႀကီးက ေရႊမဲထြက္ေကေလ့ ရခုိင္ျပည္က ျပည္မဲ (သို႕) မတိုးတက္ေရ၊ အေမွာင္က်ေရ ျပည္တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္နိန္ဆဲပါ။ ရခုိင္ျပည္က ထြက္ဟိေရ သဘာ၀သယံဇာတကို ရခုိင္သားတိခံစားခြင့္ဟိပါမွ တရားမွ်တပါဖို႕။ ဇာပိုင္နည္းလမ္းတိနာင့္ ကိုယ့္ရပိုင္ခြင့္ကို ေတာင္းယူရဖို႕လဲ ဆိုစြာကို သိႏိုင္ဖို႕ ရီနံထြက္ဟိေရ ႏိုင္ငံတိကို ဥပမာထားျပီးေက ေလ့လာကတ္ရပါဖို႕။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ႏိုင္ငံတကာ ေငြေႀကးဘဏ္(International Monetary Fund)၏ဦးစီးပံပိုးမွဳနာင့္ ပညာရွင္ႏွစ္ေယာက္က ႏုိင္ငံအသီးသီးမွာ ယင္းရီနံခြန္ကို ဇာပိုင္မွ်၀ီကတ္လဲ ဆိုစြာကို သုေတသနျပဳထားေရ စာတမ္းတစ္ခု ထြက္ဟိခပါေရ။ ယင္းစာတမ္းကို ရခုိင္သူ၊ ရခုိင္သားတိ ဥာဏ အက်ိဳးဟိစီဖို႕ အပိုင္းခဲြျပီးေက ေ၀ငွလုိက္ရပါေရ။

ေအနိန္ရာ စကားခ်ပ္အနိန္နာင့္ ေျပာစရာ စကားက ဟိလာပါေရ။ နံပါတ္တစ္အနိန္နာင့္ - ေအေဆာင္းပါးေရ ရီနံခြန္ကို ဥပမာထား ေစာင္းပီးျပီးေက ရြီးထားေကေလ့ ေနာက္သယံဇာတ အရင္းအျမစ္တိကိုလည္း ရည္ရြယ္ပါေရ။ ဥပမာ - ရီအားလွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္တိကို ေရာင္းခ်လို႕ရေရ အခြန္နာင့္၊ ေရာင္းေငြတိပိုင္ပါ။ ေနာက္တစ္ခုက ရီနံခြန္နာင့္ ရီနံေရာင္းေငြတိကို “မွ်၀ီဖို႕”လို႕ ရီြးထားေရ အတြက္ေႀကာင့္ ရခုိင္ျပည္ေရ ဗမာျပည္၏ အစိတ္အပိုင္း နယ္ေျမဆိုေရ ရွဳေထာင့္က ရြီးထားစြာျဖစ္ပါေရ။ တကယ္လို႕ ရခုိင္ျပည္သည္ ရခုိင္ႏုိင္ငံဆိုေရ ရွဳေထာင့္ကရြီးဖို႕ဆိုေက “မွ်၀ီဖို႕”ဆိုေရ ကိစၥက လိုအပ္ဖို႕မဟုတ္ပါပ်ာယ္။ (စာရြီးသူေရ အသိပညာပီးေရးကို အေျခခံလို႕ရြီးထားစြာျဖစ္ပါေရ။ ဇာရွဳေထာင့္ကိုမွ ထင္ဟပ္လိုလို႕ ရြီးထားျခင္းမဟုတ္ပါ။) ေနာက္တစ္ခုအနိန္နာင့္ ရခုိင္ျပည္မွာ ရခုိင္တိကို ကိုယ္စားျပဳဖို႕ Subnational Governments (SNGs)လို႕ေခၚေရ ေဒသခံအစိုးရမဟိသိပါ။ ရခုိင္သားတိ လက္ထဲမွာ ပါ၀ါ တစိေခ်၊ တဖဲ့ေခ်ေလ့ မဟိပါ။ ယင္းအတြက္ေႀကာင့္ ေအာက္မွာ ရြီးသားခ်က္တိေရ ရခုိင္ျပည္၏ ရသင့္ေရ အခြင့္အေရးတိကို မီးေမာင္းထိုးျပခ်င္ေရ ရည္ရြယ္ခ်က္နာင့္ရာ ရြီးသားရျခင္းျဖစ္ပါေရ။ အေဂါင့္ေဂါင့္ ရေအာင္ယူဖို႕အတြက္က အနည္းဆံုး ရခုိင္ကိုယ္စားျပဳ SNG သို႕မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒကို ရခုိင္ကိုအက်ိဳးျပဳႏုိင္ေရ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ (Constitution Amendments)တိနာင့္ ျဖည့္စြက္ဖို႕ လိုအပ္ပါဖို႕။

ရီနံခြန္ ေလ့လာမွဳစာတမ္းႏုိင္ငံတိ၏ အေတြ႕အႀကံဳနာင့္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲတိ

စာတမ္းအခ်ဳပ္

ႏိုင္ငံတိ၏ အေတြ႕အႀကံဳကို အေျခခံျပီးေက ေအစာတမ္းေရ ေဒသခံ အစိုးရ (SNG)တိကို ရီနံခြန္ပီးအပ္ရာမွာ ေတြ႕ရွိရေရ ေပၚလစီလမ္းေႀကာင္းတိကို ေလ့လာထား၏။ သက္ဆိုင္ရာ စာပီတိက ရီနံခြန္ကို ဗဟိုအစိုးရကရာ ထိန္းခ်ဳပ္မွ်၀ီျခင္းကို အႀကံျပဳႀက၏။ ေယေကေလ့ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရး (Political Economy)တိကုိ စိုင္းစားျပီးေက အႀကံျပဳရေက တည္ျငိမ္မွဳဟိေရ ရီနံခြန္ကိစၥရပ္တိကို သက္ဆိုင္ရာ ရီနံထုတ္လုပ္ေတ ေဒသခံအစိုးရတိကို တာ၀န္ပီးအပ္ျခင္းရာ ျဖစ္သင့္သည္။ ဗဟိုအစိုးရက လိုအပ္စြာတိကို ပူးေပါင္းျဖည့္စြက္ ကူညီသင့္သည္။ ရီနံခြန္မွ်၀ီျခင္း (Oil Revenue Sharing)ေရ ႏိုင္ငံတိမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ သံုးနိန္ဂတ္ ေကေလ့ ေအလုပ္ရပ္ေရ ရီနံခြန္ကိစၥရပ္တိကို လုပ္ေဆာင္ရာမွာ အႀကံမျပဳလုိေရ လုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဇာေႀကာင့္လဲဆိုေက ယင္းလုပ္ရပ္က ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးစီမံခန္႕ခဲြမွဳတိကို ရွဳပ္ထြီးစီျပီးေက ဘ႑ာေရး မတည္ျငိမ္မွဳတိကို ျဖစ္ေပၚစီႏုိင္ေသာေႀကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရီနံခြန္မွ်၀ီျခင္းေရ ရီနံထြက္ေတေဒသခံတိ၏ ခဲြထြက္ေရးလုပ္ရပ္တိကို မဟန္႕တားႏုိင္ေပ။ အေႀကာင္းမွာ ေဒသခံတိေရ ခဲြထြက္လုိက္ေက သူရို႕အခြန္ကို ျပည္မနာင့္ မွ်၀ီစရာမလုိဘဲ ပိုလို႕ေတာင္ အျပည့္အ၀ရဟိႏုိင္ဖို႕ အတြက္ေႀကာင့္ ျဖစ္သည္။

(က) နိဒါန္း
ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အစိုးရ အဆင့္ဆင့္ထဲမွာ ရီနံခြန္ကို ခန္႕ခြဲျခင္းေရ မလြယ္ေရ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျဖစ္ေပၚစီႏုိင္သည္။ ဥပမာ - ရီနံထြက္ဟိေရ ေဒသခံအစိုးရSNGမွာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္တိက ရဟိေရ အခြန္ေငြကို တိုးေကာက္ပိုင္ခြင့္ဟိျခင္း၊ ရီနံစ်ီးအတက္အက်ကို တုန္႕ျပန္ေရအခါမွာ ေဒသခံအစိုးရ၏ တရားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္(Subnational Jurisdictions)နာင့္ ဗဟိုအစိုးရ အႀကား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ အျငင္းပြားႏုိင္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္တရားေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္ညီမွ်မွဳ(Equity)နာင့္ ျပန္လည္ျဖန္႕၀ီမွဳ (Redistribution)၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စိုးရိမ္မွဳ စေရကိစၥတိက တကယ္တမ္းလုပ္ရေရခါ အစိုးရအဆင့္ဆင့္အႀကား မေျပလည္မွဳတိကို ျဖစ္ေပၚစီသည္။ ရီနံထြက္ဟိေရ ေဒသတိက ရီနံခြန္ရွယ္ယာကို တုိက္ရိုက္ ေတာင္းဆိုလာေရခါ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ယႏၱရားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေရ လူတိနာင့္ မေျပလည္မွဳတိ ျဖစ္စီႏိုင္ပါသည္။ ယင္းအတြက္ေႀကာင့္ ရီနံခြန္တိကို စီမံခန္႕ခဲြေရအခါမွာ ယင္းမေျပလည္မွဳတိနည္းႏုိင္သေလာက္နည္းေအာင္ ႀကိဳးစားႀကရမည္။ ယင္းအျပင္ ထိေရာက္မွဳ၊ တည္ျငိမ္မွဳ၊ ျပန္လည္ျဖန္႕ေ၀၀ီငွမွဳတိပါ၀င္ေရ စီမံမွဳတိကို ျပဳလုပ္ရမည္ဟု စာပီရပ္တိက ေဖာ္ျပႀကသည္။

ေအစာတမ္းသည္ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွာ ရီနံခြန္ကို အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္ဆင့္အတြင္း ဇာပိုင္ခန္႕ခဲြမွဳ ျပဳဂတ္ဖို႕လဲဆိုစြာကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏုိင္ငံအသီးသီးလို႕ဆိုစြာမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုပိုင္ ႀကီးမားေရ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတိ ပါ၀င္ေရပိုင္ Unitary Stateဟုေခၚေရ ကူ၀ိတ္ႏုိင္ငံရို႕ပိုင္ ေဒသခံအစိုးရေခ် တိနည္းျပီးေက အာဏာအမ်ားစုက ဗဟိုအစိုးရပါးမွာ ဟိနိန္ေရ ႏုိင္ငံတိလည္း ပါ၀င္သည္။ ေလ့လာမွဳျပဳထားေရ ႏုိင္ငံတိကိုအေျခခံျပီးေက သူရို႕၏ရီနံခြန္စီမံခန္႕ခြဲပံုကို အမ်ိဳးအစားခြဲ၍ တင္ျပထားသည္။ တခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံတိက အားလံုးကို ဗဟိုကအျပည့္အ၀စီမံေရ ပံုစံ(Full Centralization)ကိုသုံးေရပိုင္၊ တခ်ိဳ႕ကလည္း ဗဟိုကထိန္းခ်ဳပ္မွဳကင္းမဲ့ေရ ပံုစံ(Full Decentralization)၊ တခ်ိဳ႕ကလည္း ရီနံနာင့္ ပတ္သက္ေတ အခြန္တိကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနာင့္ ေကာက္ခံျခင္း၊ ရီနံခြန္မွ်၀ီျခင္း (Revenue Sharing)စေရ ပံုစံေပါင္းစံုကို သံုးကတ္သည္။

ေအစာတမ္းသည္ ရီနံထုတ္ေတႏုိင္ငံအမ်ားအျပားကို ေလ့လာသံုးသပ္ထားေကေလ့ ကေနဒါ၊ ကိုလံဘီယာ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မက္စီကို၊ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား၊ ရရွား၊ ယူေအအီး၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဗင္ေနဇြဲလားစေရ ႏုိင္ငံတိကိုေတာ့ခါ အေသးစိတ္ေလ့လာသမွဳ ျပဳထားသည္။

ဗဟိုကအျပည့္အ၀စီမံျခင္း (Full Centralization)
ဗဟိုအစိုးရသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုးအစုိးရျဖစ္ေတအတြက္ေႀကာင့္ ယင္းအစိုးရက ေကာက္ခံႏိုင္ခြင့္ဟိေရ အခြန္စနစ္သည္ ေဒသခံအစိုးရ၏အခြန္စနစ္ထက္ ပိုႀကီးေက က်ယ္ျပန္႕သည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုရေက ဗဟိုအစိုးရသည္ ရီနံခြန္အျပင္ တျခား အိမ္ခြန္၊ ၀င္ေငြခြန္ စေရ အခြန္တိကိုပါ ရီနံထြက္ဟိေရ ေဒသကရာမက တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ေကာက္ခံႏိုင္ေရအတြက္ေႀကာင့္ ရီနံစ်ီးႏွဳန္းအတက္အက် ေႀကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အခြန္ေငြ အေျပာင္းအလဲတိကို ခံႏိုင္ရည္ ပိုရွိသည္။ တကယ္လို႕ရီနံထြက္ဟိေရ ေဒသခံအစိုးရက ရီနံခြန္အမ်ားစုကို ရဟိျပီးေက ေကာက္ခံနိန္က်အခြန္တိကို ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ေက ႏုိင္ငံတြင္းမွာ beggar-thy-neighborလို႕ေခၚေရ ျပႆနာတိကို ျဖစ္ေပၚစီႏုိင္ပါသည္။ (Beggar-thy-neighborဆိုစြာက ႏုိင္ငံတကာစီးပြားကုန္သြယ္မွဳတိမွာ ျဖစ္ေပၚနိန္က်ျဖစ္ေတ ျဖစ္စိုင္တစ္ခုပါ။ ဥပမာ - တရုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ ႏုိင္ငံက သူ႕၏ ယြမ္ေငြတန္ဖိုးကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ျပည္ပစ်ီးကြက္မွာ သူ႕ထုတ္ကုန္တိကို တျခားႏုိင္ငံက စ်ီးေပါေပါနာင့္ ၀ယ္ႏုိင္ေအာင္ တမင္တကာ ျပဳလုပ္ထားပိုင္ပါ။ အျခားတစ္ဘက္မွာလည္း လူမ်ားႏိုင္ငံတိက သြင္းကုန္တိကို သြင္းကုန္ခြန္တိုးျမွင့္ထားျခင့္ျဖင့္ သြင္းကုန္ပစၥၫ္းတိကို လူတိမ၀ယ္ခ်င္ေအာင္ စ်ီးႀကီးေအာင္လုပ္ထားပိုင္ပါ။ ေအနိန္ရာမွာလည္း ရီနံထြက္ေတ ရခုိင္ေဒသက ရီနံခြန္အမ်ားႀကီးရနိန္လို႕ တျခား ဥပမာ-အိမ္ခြန္ကို ေလွ်ာ့ေကာက္ေတ ဆိုပါဖိ။ ေယေက တျခား မေကြးတိုင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္းက လူတိက ရခုိင္ျပည္မွာ အိမ္ခြန္သက္သာလို႕ အိမ္လာ၀ယ္ကတ္ပါဖို႕။ ေယခါ ယင္းတုိင္းတိက ေဒသခံအစိုးရတိ၏ အခြန္ေငြပမာဏကို က်ဆင္းစီပါဖို႕။ ယင္းတိုင္းတိမွာ လုပ္စရာ လုပ္ငန္းတိ (ဥပမာ-လမ္းခင္းျခင္း) ကို ေဒသခံအစိုးရမွာ ဖဲ့ခ်ာမဟိလို႕ မလုပ္ျဖစ္ေတ ကိစၥတိဟိလာပါဖို႕။ ျပႆနာတိျဖစ္လာပါဖို႕။ ယင္းခ်င့္ကို Beggar-thy-neighbor ျပႆနာတိလို႕ေခၚပါေရ။) ဗဟိုအစိုးရသည္ ရီနံက ရဟိလာေသာ အခြန္ေငြကို ရီနံထြက္ေဒသႏွာင့္ ရီနံမထြက္ေတ ေဒသႀကားမွာ မွ်မွ်တတျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ရီနံသည္ အျမဲတမ္းထြက္ဟိႏိုင္ေရ အရင္းအျမစ္တစ္ခုမဟုတ္သည့္အတြက္ေႀကာင့္ ေဒသခံအစိုးရတိအနိန္ျဖင့္ ေရရွည္အခြန္ေငြ၀င္ႏုိင္သည့္ ၀င္ေပါက္တစ္ခုအျဖစ္ သေဘာမထားသင့္ေပ။

ေဒသခံအစိုးရတိမွ ရီနံခြန္ကို စီမံျခင္း
ရီနံခြန္ကို ေဒသခံအစိုးရတိမွ စီမံခန္႕ခြဲရျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအေႀကာင္းေႀကာင့္ျဖစ္သည္။ ေဒသခံအစိုးရက စီမံႏိုင္ေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အေျခခံဥပေဒက ေဒသခံအစိုးရကို ၄င္းေဒသက ထြက္ဟိေသာ သယံဇာတတိကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ပီးထားျခင္း၊ ၀င္ေငြ(သို႕)တျခားက႑တိတြင္ အခြန္ေကာက္ခံႏုိင္ခြင့္အာဏာကို ပီးအပ္ထားျခင္းတိေႀကာင့္ျဖစ္သည္။ ေဒသခံအစိုးရကို ေအပိုင္ စီမံခြင့္ပီးရျခင္း၏ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထအေႀကာင္းရင္းခံ ကေတာ့ ဗဟိုအစုိးရက သယံဇာတေပါႀကြယ္ေရ ေဒသတိ ျပည္ေထာင္စုထဲက ခဲြထြက္မလားေအာင္ ဆိုျပီးေက ေဒသခံအစိုးရနာင့္ ျပည္သူတိ ေက်နပ္ေအာင္လုပ္ပီးျခင္းျဖစ္သည္။ ေအပိုင္လုပ္ျခင္း၏ ဆိုးက်ိဳးနာင့္ ေကာင္းက်ိဳးကို ေအာက္တြင္ ႏုိင္ငံအလုိက္သံုးသပ္မွဳတိမွာ တင္ျပလားပါမည္။

ေအစာတမ္းသည္ ရီနံခြန္စီမံမွဳပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးယႏၱရားကို တည္ျငိမ္မွဳဟိႏုိင္မဟိႏိုင္၊ ေငြေႀကးစ်ီးကြက္ကို ဇာပိုင္ထိေရာက္ႏုိင္ စေရ အားသာခ်က္နာင့္အားနည္းခ်က္တိကို ေလ့လာသံုးသပ္ ထားသည္။ ေအစာတမ္းသည္ ဗဟိုကခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ စနစ္၊ ေဒသခံအစိုးရတိကို ရီနံခြန္မဟုတ္ေတ တျခားအခြန္အမ်ိဳးအစားတိ ေကာက္ခံခြင့္ပီးျခင္း၊ တရားမွ်တေအာင္ ရီနံခြန္ကို ျဖန္႕ျဖဴးပီးျခင္းတိကို ေထာက္ခံသည္။ (သို႕ေသာ္ ဗဟိုအစုိးရသည္ သမာသမတ္ဟိေသာ ဗဟိုအစိုးရျဖစ္ရမည္။) ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ ရီနံနာင့္ပတ္သက္ေတ အခြန္အမ်ိဳးအစားတိထဲက ပိုျပီးေက တည္ျငိမ္မွဳဟိေရ အခြန္အမ်ိဳးအစားတိ (ဥပမာ - ရီနံထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီတိပါးက ရီနံထုတ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ လုိင္စင္ခြန္)ကို ရီနံထြက္ဟိေရေဒသခံ အစိုးရကို လုပ္ခြင့္ပီးျခင္း၊ ရီနံခြန္အခ်ိဳ႕ကို ရီနံမထြက္ေတ ေဒသခံအစိုးရတိကို သူရို႕ေဒသမွာ ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မွဳ (ဥပမာ - မီးသတ္ဌာန) ကိစၥတိကို အနည္းဆံုးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ ေ၀ငွျခင္း နည္းျဖစ္သည္။ အထက္ကနည္းတိနာင့္ မျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ေနာက္ဆံုး ေဒသခံအစိုးရတိကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ အားလံုးပီးျပီးေက ရီနံခြင့္ကို မွ်ယူကတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဗဟိုအစိုးရလက္ထဲကနိန္ အခြန္ေငြအေျမာက္အျမားကို လႊဲယူလုိက္သည့္အတြက္ေႀကာင့္ ေအနည္းသည္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရး စီမံခန္႕ခဲြမွဳတိကို မ်ားစြာ ရွဳပ္ထြီးစီႏိုင္သည္။ မွ်၀ီမွဳစနစ္အခ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ျပီးေက ရီနံမထြက္ေတ ေဒသတိအတြက္ အခြန္ရဟိမွဳ နည္းပါးႏိုင္မည္။ ရီနံစ်ီး အတက္အက်ေႀကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ ဂယက္ကို ေဒသခံအစိုးရတိအနိန္နာင့္ ကိုင္တြယ္ႏုိင္မွဳ ခက္ခဲႏိုင္သည္။ ယင္းအျပင္ ေအရီနံမွ်၀ီေရးနည္းသည္ တကယ္တမ္းတြင္ ေဒသခံအစိုးရ၏ ခဲြထြက္ေရး လုပ္ငန္းတိကို ေလွ်ာ့ပါးမလားႏုိင္ေပ။ အေႀကာင္းမွာ ရီနံထြက္ဟိေရ ေဒသတိအနိန္နာင့္ ခဲြထြက္လားေက ေတာင္ ရီနံခြန္ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏွဳန္းျပည့္ကို ရဟိႏုိင္ေသာေႀကာင့္ အေဂါင့္ေဂါင့္ခဲြထြက္လိုပါက ခဲြထြက္ႀကမည္သာ ျဖစ္သည္။

(ခ) ရီနံခြန္စီမံခန္႕ခဲြျခင္း အေတြ႕အႀကံဳ
အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳအဆင့္ဆင့္အလုိက္
ရီနံခြန္နာင့္ပတ္သက္ေတ ခဲြ၀ီမွဳအခ်က္အလက္တိမွာ နည္းပါးလွသည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကနိန္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အတြင္း ရီနံထုတ္လုပ္ေတ ႏုိင္ငံအသီးသီးက ရဟိေရ အခ်က္အလက္တိကို သံုးသပ္လုိက္ေက ရီနံခြန္သည္ အစိုးရေကာက္ခံရဟိေရ အခြန္အားလံုးထက္ အတက္အက်ျဖစ္ႏုိင္မွဳ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္ကို တြိရသည္။ ႏုိင္ငံအသီးသီးအလုိက္ကဲြျပားျခားနားမွဳတိကိုလည္း တြိရွိရသည္။ Unitary Stateလို႕ေခၚ ေရ ဗဟိုကခ်ဳပ္ကိုင္မွဳမ်ားေရ အစိုးရအခ်င္းခ်င္းမွာေတာင္ အီရန္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ကိုလံဘီယာ စေရ ႏိုင္ငံတိက တျခား Unitary Stateျဖစ္ေတ ေဆာ္ဒီအာေရဗီးယား၊ ကူ၀ိတ္တိထက္ ရီနံစ်ီးအတက္အက်ျဖစ္မွဳ ပိုမ်ားစြာကို တြိရွိရသည္။ ယင္းခ်င့္တိက ဇာကို ရည္ညႊန္းလဲဆိုေက သက္ဆိုင္ရာအစိုးရတိ၏ ရီနံစ်ီးအက်အတက္ကို ထိန္းကြပ္ပီးႏုိင္မွဳစြမ္းရည္ ေကာင္းမေကာင္းကို ေဖာ္ထုတ္နိန္သည္။ ယင္းပိုင္ျဖစ္စိုင္ကုိ Unitary Stateမွာတင္ မကဘဲ တျခား ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တိမွာလည္း တြိရွိရပါသည္။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဗင္နီဇြဲလားစေရ ဖယ္ဒရယ္ႏုိင္ငံတိက မက္စီကို၊ ရရွား၊ ယူေအအီးရို႕ထက္ ရီနံစ်ီးအတက္အက်ကို ထိန္းကြပ္ႏုိင္မွဳ မဟိစြာကိုလည္း တြိရွိရပါသည္။

ေနာက္အခ်က္အလက္တိက “အစိုးရ၏အခြန္တိထဲမွာ ရီနံခြန္ပါ၀င္မွဳရာခုိင္ႏွဳန္းမ်ားလီ၊ ရီနံခြန္အတက္အက် ဂယက္ရိုက္မွဳကို ခံရမွဳမ်ားလီ”ဟု ညႊန္ျပသည္။ အထူးသျဖင့္ ရီနံက ရဟိေရ အခြန္ကို အမ်ားႀကီးမွီခိုနိန္ကတ္ေတ ႏုိင္ငံ (သို႕)ေဒသခံအစိုးရတိက ယင္းဂယက္ရိုက္မွဳကို ပိုခံရတတ္ပါသည္။

အထက္မွာ ေဖာ္ျပခေရပိုင္ Unitary Stateနာင့္ ဖယ္ဒရယ္ႏုိင္ငံတိမွာ ရီနံခြန္စီမံပံု ၄မ်ိဳး ရွိပါသည္။ ၄င္းရို႕မွာ ဗဟိုအစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မွဳကင္းေသာ စနစ္ (Full decentralization)၊ ဗဟုိအစိုးရအျပည့္အ၀ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ စနစ္(Full Centralization)၊ အခြန္ေကာက္ခံေရနိန္ရာတိကို မွ်၀ီျခင္းနာင့္ အႀကိမ္ထပ္ေကာက္ခံျခင္း (Overlapping/Shared Revenue Bases)၊ ေကာက္ခံရဟိေရ အခြန္ေငြကို မွ်၀ီျခင္း(Revenue Sharing)ရို႕ျဖစ္ပါသည္။

Unitary Stateအမ်ားစုျဖစ္ေတ အယ္ဂ်ီးရီးယား၊ အဇာဘိုင္ဂ်န္၊ ဘာရိန္း၊ အင္ဒိုနီးရွား (၂၀၀၀ခုႏွစ္ထိ)၊ အီရန္၊ အီရတ္၊ ကူ၀ိတ္၊ လစ္ဗ်ား၊ ေနာ္ေ၀း၊ အုိမန္၊ ကာတာ၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗီးယား၊ အင္ဂလန္၊ ေယမန္ ႏိုင္ငံရို႕က Full Centralization စနစ္ကို သံုးသည္။ တျခား Unitary Stateျဖစ္ေတ ကိုလံဘီယာ၊ ကာဇတ္စတန္၊ အက္ေကြေဒါ၊ အင္ဒိုနီးရွား (၂၀၀၁ခုႏွစ္ ကနိန္)ရို႕က Revenue Sharingစနစ္ကို သံုးကတ္သည္။ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတိထဲက ဆိုေက ကေနဒါ၊ အေမရိကန္ရို႕က Shared Revenue Basesစနစ္ ကိုသံုးျပီးေက ယူေအအီးက Full decentralizationကိုသံုးသည္။ မက္စီကို၊ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား၊ ရရွား၊ ဗင္နင္ဇဲြလားရို႕ကေတာ့ Revenue Sharingစနစ္ကို သံုးကတ္စြာကို တြိရသည္။

Unitary Stateေခ် အမ်ားစုမွာ ရီနံခြန္ကို ဗဟိုကခ်ဳပ္ကိုင္စီမံခန္႕ခဲြသည္ကို တြိရသည္။ အေႀကာင္းမွာ ေဒသခံအစိုးရဌာနတိသည္ အေရးႀကီးေရ သံုးေငြကိစၥရပ္တိနာင့္ပတ္သက္ျပီးေက လုပ္ပိုင္ခြင့္မဟိျခင္း၊ အခြန္၀င္ေပါက္(Revenue Source)တိ မဟိျခင္းရို႕ေႀကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းႏုိင္ငံတိမွာ ႀကံဳရတတ္ေတ အခက္အခဲတိကေတာ့ ရီနံမဟုတ္ေတ တျခားအခြန္ရရွိႏုိင္ဖို႕ နိန္ရာတိကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရျခင္း၊ အတက္အက်ျဖစ္လြန္းေရ ရီနံခြန္တိကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွာ စုေဆာင္းျခင္းနာင့္ တည္ျငိမ္မွဳရွိေအာင္ လုပ္ရျခင္းရို႕ ျဖစ္သည္။

Unitary Stateႀကီးတိ (ဥပမာ - ကိုလံဘီယာ၊ အင္ဒိုနီးရွား)က်ခါ ရီနံခြန္ကို ဗဟိုအစိုးရက အျပည့္အ၀ မထိန္းခ်ဳပ္ဘဲ ေဒသခံအစိုးရတိနာင့္ မွ်၀ီေအာင္ဖိအားပီးျခင္း ခံရတတ္သည္။ ယင္း၏အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးစီမံခန္႕ခြဲျခင္းတိမွာ နဂိုကလုပ္ထံုးလုပ္နည္းတိနာင့္ ကေမာက္ကမ ျဖစ္စီသည္။ ယင္းအျပင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရီနံထြက္နယ္ေျမ၏ ေဒသခံအစိုးရတိသည္ ယင္းမွ်၀ီပံု အခ်ိဳးအစား၊ ပံုစံ တိကို မေက်နပ္ျဖစ္ေလ့ရွိျပီးေက ႏုိင္ငံတြင္း ႏိုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မွဳတိကိုလည္း ဦးတည္စီသည္။

ယင္းျပႆနာတိသည္ Unitary Stateတိရာ ျဖစ္စြာမဟုတ္ဘဲ ဖယ္ဒရယ္ႏုိင္ငံတိမွာလည္း ျဖစ္တတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံမွာ ရီနံကရရွိေရ အခြန္ကို အလြန္အမင္းမွီခိုနိန္ျပီးေက တျခားက႑တိက ရရွိေရ အခြန္တိက နည္းလို႕ ေဒသခံအစိုးရတိအနိန္နာင့္ ေငြေႀကးမတည္ျငိမ္မွဳတိ၊ ရီနံစ်ီးႏွဳန္းအတက္အက် ဂယက္ရုိက္မွဳတိကို မခံႏုိင္ျဖစ္နိန္သည္။ ႏုိင္ငံတြင္း ပဋိပကၡတိကလည္း ရွိနိန္ပါသည္။ (ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၏ ႏုိင္ဂ်ာျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ ေဒသမွာ ရီနံအမ်ားႀကီးထြက္ပါေရ။ ၂၀၀၀ခုႏွစ္အခ်က္အလက္တိအရ ႏိုင္ငံGDP၏ ၄၀ ရာခုိင္ႏွဳန္းေရ ရီနံထုတ္လုပ္ေရးက လာပါေရ။ ေယေကေလ့ ယင္းရီနံထုတ္လုပ္ေရးက ထြက္ရွိလာေရ အက်ိဳးအျမတ္တိကို ေဒသခံလူမ်ိဳးစုတိက ရဟိမွဳနည္းလို႕ လက္နက္ကိုင္ျပႆနာတိ အမ်ားႀကီးျဖစ္နိန္ကတ္ ပါေရ။ ရီနံနာင့္ ေဘးထြက္အညစ္အေႀကးတိေႀကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမွဳတိကလည္း ေကာင္းဆိုးရြားနိန္ေရလို႕ ေလ့လာသိရွိရပါေရ။)

ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွစ္ခုျဖစ္ေတ ကေနဒါနာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရို႕ကေတာ့ ရီနံခြန္ကို ဗဟိုက ေကာက္ခံျပီးမွ ျပန္လည္၀ီမွ်ဖို႕အစား
ေဒသခံအစိုးရတိကို ရီနံခြန္ကိစၥတိနာင့္ ပတ္သက္လို႕ တာ၀န္ပီးထားသည္။ ယင္းပိုင္တာ၀န္ပီးထားျခင္းျဖင့္ ေဒသခံအစိုးရတိ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္မလုပ္ ဗဟိုအစိုးရက ေစာင့္ႀကပ္ပီးထားသည္။ ကေနဒါမွာဆိုေက ရီနံမထုတ္ေတေဒသတိနာင့္ ပတ္သက္ေတ အခြန္မညီမွ်မွဳတိကို အမ်ိဳးသားညီမွ်ေရးစနစ္ (National Equalization System) တစ္ခုထားရွိျပီးေက ဗဟိုအစိုးရက ကူညီေဆာင္ရြက္ပီးသည္။ ဗဟိုကထိန္းခ်ဳပ္မွဳလံုး၀ကင္းမဲ့ေရစနစ္ကို သံုးစဲြေရ ႏိုင္ငံဆိုလို႕ ယူေအအီးႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရာ ရွိပါသည္။ ယင္းႏုိင္ငံမွာ Upward Revenue Sharing Arrangement လို႕ေခၚေရ “ေအာက္ကနိန္အထက္ကို တက္လားေရ အခြန္စနစ္”ကို က်င့္သံုးစြာကို တြိရွိရပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ရီနံခြန္နာင့္ ပတ္သက္ေတ လုပ္ပိုင္ခြင့္တိကို အထက္ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အစား ေအာက္ေဒသခံအစိုးရတိကို ပီးအပ္ထားပါသည္။

အပုိင္း(၂) ကို ဆက္လက္ဖတ္ရွဳပါရန္။

0 comments:

Post a Comment

 
© Copyright by AS  |  Template by Blogspot tutorial