Pages

Wednesday, January 20, 2010

“ေရႊမဲ”ခြန္၏ အႏုပိုင္ညာ (2)

(ဂ) Unitary States

အပိုင္း(၁)မွာ ေဖာ္ျပခေရပိုင္ unitary stateေခ်တိသည္ ရီနံခြန္ကို ဗဟိုကထိန္းခ်ဳပ္ေတ full centralization model ကို သံုးဂတ္သည္။ ရီနံတူးေဖာ္ျခင္း၊ ရီနံထုတ္လုပ္ျခင္းတိက ရရွိေရ အခြန္ေငြတိကို ဗဟိုအစိုးရ၏ အေထြေထြအခြန္အျဖစ္ ပီးဂတ္ရသည္။ ယင္းစနစ္ကိုက်င့္သံုးေရ ႏုိင္ငံတိကေတာ့ Gulf Cooperation Council(GCC)လို႕ေခၚေရ ပင္လယ္ေကြ႕ေဒသ ပူးေပါင္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္စီ၀င္ႏိုင္ငံတိျဖစ္ေတ ဘာရိန္း၊ ကူ၀ိတ္၊ အုိမန္၊ ကာတာ၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗီးယား၊ေယမန္ ႏိုင္ငံတိျဖစ္သည္။ တျခား ရီနံထုတ္unitary stateႀကီး တိျဖစ္ေတ အယ္ဂ်ီးရီးယား၊ အာဇာဘိုင္ဂ်န္၊ အီရန္၊ အီရတ္၊ လစ္ဗ်ား၊ ေနာ္ေ၀း နာင့္ အင္ဂလန္ရို႕ကလည္း အထက္ပါ စနစ္ကို သံုးဂတ္သည္။

ယင္းေဖာ္ျပပါ စနစ္၏ ေကာင္းက်ိဳးတိမွာ -
၁။ ဗဟိုအစိုးရမွာ ရီနံအျပင္ တျခားအခြန္တိလည္း ေကာက္ခံထားလို႕ ရီနံခြန္အတက္အက် ဂယက္ကို ပိုခံႏိုင္ျခင္း၊
၂။ ႏိုင္ငံတြင္း ေဒသတိအႀကား မညီမွ်မွဳတိကို ႀကပ္မတ္ပီးႏုိင္ျခင္း၊
၃။ ေဒသအစိုးရတိအႀကား ရီနံခြန္မဟုတ္ေတ တျခားအခြန္တိ အျပိဳင္အဆုိင္ေလွ်ာ့ေကာက္ျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ျခင္း ရို႕ျဖစ္သည္။

(ဂ-က)Unitary Stateေခ်တိ၏ အခက္အခဲတိ
၁။ ရီနံထုတ္လုပ္ေတ ႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ ရီနံအျပင္ တျခားအခြန္ေကာက္ခံျခင္းတိကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ဂတ္ရဖို႕ ဆိုစြာကို အသိအမွတ္ျပဳဂတ္သည္။ ေယမွရာ ရီနံခြန္တစ္ခုတည္းကိုရာ မွီခိုႏိုင္စရာမလိုဘဲ ရီနံခြန္အတက္ အက်ေႀကာင့္ ရိုက္ခတ္လာႏုိင္ေရ ဘ႑ာေငြ နည္းပါးမွဳတိကို ကာမိႏိုင္ဖို႕ျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံတိဆိုေက World Trade Organization (WTO) ေခၚ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအသင္းႀကီးကို ၀င္ခြင့္ရဖို႕ ေစာင့္စားနိန္ခ်ိန္မွာ သြင္းကုန္ခြန္တိကို ေလွ်ာ့ေကာက္ခဂတ္ပါသည္။ ယင္းပိုင္ လြန္ခေရ ဆယ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ရဟိခေရ သြင္းကုန္ခြန္နည္းပါးမွဳတိကိုလည္း ကာမိႏိုင္ဖို႕ျဖစ္သည္။ အာဇာဘိုင္ဂ်န္နာင့္ တျခားႏိုင္ငံတိဆိုေက Value Added Tax (VAT)လို႕ေခၚေရ အခြန္တိကို ေကာက္ခံျပီးေက ရီနံခြန္မတည္ျငိမ္ မွဳ ဂယက္ကို တတ္ႏုိင္သေလာက္ နည္းပါးေအာင္ လုပ္စြာတိကိုလည္း တြိရပါသည္။ (VATဆိုစြာက sale taxလို႕ ေခၚေရ အ၀ယ္ခြန္နာင့္ မတူပါ။ VATက ပစၥၫ္းတစ္ခုကို လက္အေျပာင္းအလဲလုပ္ေတ လူတိတုိင္းပါးက ယင္းပစၥၫ္းတန္ဖိုးအေျပာင္းအလဲ (value) ကို မူတည္လို႕ ပီးရစြာပါ။ ဥပမာ - ငပိတစ္ပိႆာကို ပထမလူတစ္ေယာက္က ၁၀၀၀ နာင့္ ၀ယ္လုိက္ျပီးေက ေနာက္တစ္ေယာက္ကို ၁၁၀၀နာင့္ ေရာင္းေက ယင္းအပိုေငြ ၁၀၀ ထက္မွာ သင့္ေလ်ာ္ေရ အခြန္ကို ေကာက္စြာမ်ိဳးပါ။ ယင္းငပိကို လက္လဲလက္ေျပာင္း ေရာင္းနိန္သမွ်ကာလပတ္လံုး အခြန္ကလည္း လိုက္ေကာက္နိန္ပါဖို႕။)

၂။ တခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံတိဆိုေကလည္း ပေဒသာပင္ စိုက္ထူျပီးေက ရီနံခြန္အတက္အက်နာင့္ အသံုးစရိတ္ (Expenditures)မလံုေလာက္ႏိုင္မွဳတိကို ကာကြယ္ဖို႕ႀကိဳးစားဂတ္သည္။ ယင္းပိုင္ႏုိင္ငံတိျဖစ္ေတ ေနာ္ေ၀း၊ အာဇာဘိုင္ဂ်န္၊ ကူ၀ိတ္ရို႕မွာ Reserve Fundဆိုျပီးေက အရန္ပေဒသာပင္တိကို စိုက္ထူထားဂတ္သည္။ ယင္းပိုင္စီမံျခင္း၏ အားနည္းခ်က္တစ္ခုကေတာ့ သံုးနိန္က် ဘားဂ်တ္(Budget)ပိုင္ ေစာင့္ႀကည့္မွဳ နည္းပါးေရ မ်ဥ္းျပဳိင္ဘားဂ်တ္စီမံခ်က္တစ္ခု ေပၚေပါက္လာႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေအပိုင္အားနည္းခ်က္တိကို အထူးသျဖင့္ ဖြံျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတိမွာဟိေရ ေဒသပိုင္းဆိုင္ရာ အစိုးရတိအဆင့္မွာ တြိဟိရသည္။ ယင္းပိုင္ဘားဂ်တ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရွဳပ္ထြီးမွဳတိကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ဖို႕အတြက္ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံမွာဆိုေက ယင္းပိုင္ အရန္ေငြပေဒသာပင္ထဲကို ၀င္လာေရ ဖဲ့ခ်ာတိကို ပါလီမန္သို႕ အစီရင္ခံရသည္။ ယင္းပေဒသာပင္ကနိန္ အစိုးရဘားဂ်တ္ထဲကို ေငြလဲႊခ်င္ေရဆိုေကလည္း ပါလီမန္က ခြင့္ျပဳခ်က္ပါမွရသည္။ ေယျပီးခါမွရာ သံုးစရာဟိစြာတိကို အစုိးရဘားဂ်တ္ကနိန္တဆင့္ ယူသံုးဂတ္ရသည္။

၃။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ရီနံေနာက္ဆံုးထုတ္လုပ္ႏုိင္ဖို႕ ႏွစ္ကို ခန္႕မွန္းျပီးေက (ရီနံေရ အျမဲတမ္းဟိနိန္ဖို႕ သဘာ၀သယံဇာတမဟုတ္ဘဲ အခ်ိန္တန္ေက ခန္းေျခာက္လားသည္။) ေကာက္ခံရဟိလာေရ ႏွစ္စုိင္ရီနံခြန္ထဲက တခ်ိဳ႕တ၀က္ကို အတိုးရႏိုင္ေရ ပေဒသာပင္ (Saving Fund)တိ စိုက္ျပီးေက ေနာက္လာဖို႕ မ်ိဳးဆက္သစ္တိအတြက္ ႀကိဳလုပ္ပီးထားဂတ္သည္။ ဥပမာ - ကူ၀ိတ္ႏုိင္ငံက The Kuwaiti Reserve Fund for Future Generations (RFFG)ပိုင္ ပေဒသာပင္စုိက္ထူျခင္းမ်ိဳးကို ဆိုလုိသည္။ (ေယေကေလ့ ကူ၀ိတ္ကို အီရတ္က ၀င္သိမ္းျပီးေနာက္ ယင္းပေဒသာပင္က ဖဲ့ခ်ာတခ်ိဳ႕ကို ႏုိင္ငံျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းတိ အတြက္ သံုးလိုက္ရသည္။)

Reserve Fundပဲထားထား၊ Saving Fundပဲထားထား ယင္းႏုိင္ငံ၏ ေငြေႀကးေပၚလစီမေကာင္းေကေတာ့ ႏုိင္ငံ၏အစိုးရဘားဂ်တ္၊ အစိုးရစုေဆာင္းေငြတိကို တည္ျငိမ္စီဖို႕ကလည္း ခဲယဥ္းသည္။ တခါတလီ ယင္းပိုင္ ေငြပေဒသာပင္တိစိုက္ထူျခင္းသည္ မွန္းခ်က္နာင့္ ႏွမ္းထြက္မကိုက္ ျဖစ္တတ္ေတအတြက္ေႀကာင့္ စထူေထာင္စခါ ဂရုတစိုက္ ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာသံုးသပ္နိန္ဖို႕လိုသည္။

(ဂ-ခ) Unitary Stateႀကီးရို႕၏ အျဖစ္အပ်က္တိ
ႏိုင္ငံေခ်တိက ရီနံခြန္အတက္အက်ဂယက္ရိုက္ခံရမွဳ နည္းေအာင္ လံုးပန္းနိန္ဂတ္ေတပိုင္ ႏုိင္ငံႀကီးတိကလည္း ရီနံထြက္ေဒသတိနာင့္ ေကာက္ခံရဟိေရ ရီနံခြန္မွ်၀ီေရး (သို႕) ရီနံခြန္ေကာက္ခံေရ နိန္ရာတိမွ်၀ီျခင္း စေရ ကိစၥတိနာင့္ လံုးခ်ာလည္နိန္ဂတ္ရသည္။ ႏိုင္ငံႀကီးတိသည္ ပံုမွန္ျပႆနာတိအျပင္ တျခားရီနံခြန္မွ်၀ီေရး ကိစၥတိမွာ အခက္အခဲတိအမ်ားႀကီးနာင့္ ရင္ဆိုင္ဂတ္ရသည္။
၁။ ဇာေဒသက အခြန္ပိုရသင့္လဲဆိုေရ အျငင္းပြားမွဳ၊ ေဇာဒကတက္မွဳတိက အျမဲတမ္းနီးပါးဟိတတ္သည္။ ခရိုင္၊ ျမိဳ႕နယ္တိမွာဆိုေက ပိုဆိုးသည္။ ခရိုင္၊ ျမိဳ႕နယ္တိကို ျမီထက္မွာ နယ္နိမိတ္ စည္းတားျပီးေက သတ္မွတ္လို႕ ရေကေလ့ ျမီေအာက္ျပႆနာတိက တက္လာတတ္သည္။ ဥပမာ - ပထမခရိုင္မွာဟိေရ ရီနံတြင္းက ရီနံတည္ဟိမွဳသည္ ဒုတိယခရိုင္မွာ အရန္ထားေရ ရီနံတြင္းနာင့္ ဆက္စပ္နိန္စြာမ်ိဳးျဖစ္တတ္သည္။ ေယခါ ပထမခရိုင္မွာဟိေရ တြင္းထဲက ရီနံကို စုပ္ထုတ္လုိက္ေကေလ့ ဒုတိယခရိုင္မွာဟိေရ အရန္ရီနံတိ ပါလခပိုင္လည္း ျဖစ္နိန္သည္။
၂။ ယင္းပိုင္ေဒသတိကို ဗဟိုက မထိန္းခ်ဳပ္ဘဲ ရီနံခြန္ေကာက္ခံခြန္ ပီးလိုက္ေက ျပႆနာတိက ယွင္းမရျဖစ္တတ္သည္။ ေဒသတြင္း အခြန္မညီမွ်မွဳတိကို ျဖစ္ေပၚစီႏိုင္သည္။
၃။ ပထမပိုင္းမွာ ေဖာ္ျပခေရပိုင္ တျခားရီနံမဟုတ္ေတ ပစၥၫ္းခြန္တိ အျပိဳင္အဆိုင္ေလွ်ာ့ေကာက္ဂတ္ေကလည္း ေဒသတြင္း တိုးတက္မွဳမညီမွ်ျခင္းတိကို ျဖစ္စီႏုိင္သည္။
၄။ ယင္းကိစၥတိက ဗဟိုအစိုးရ၏ ဂယက္ရုိက္မွဳတိကို ေျဖယွင္းဖို႕ႀကိဳးစားခ်က္တိကို အေႏွာက္အေယွက္ျဖစ္စီႏိုင္သည္။

ေဒသခံအစိုးရတခ်ိဳ႕က ရီနံခြန္အေျမာက္အျမားကို ရနိန္ေက တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ ေငြေႀကးေပၚလစီပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္စြာတိမွာ အခက္အခဲျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဖံြ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတိက အစိုးရတိသည္ ရီနံစ်ီးႏွဳန္းတက္နိန္ေရအခ်ိန္မွာ အသံုးအစဲြႀကီးတတ္သည္။ သံုးစဲြေရအခ်ိန္မွာလည္း သံုးစဲြမွဳတိကို စနစ္တက်အက်ိဳးဟိဟိသံုးမသံုး ေစာင့္ႀကည့္မွဳတိ ျပဳလုပ္ရဖို႕ျဖစ္သည္။ ေယေကေလ့ ယင္းေစာင့္ႀကည့္မွဳတိက ဗဟိုအဆင့္ေတာင္မက ေဒသခံအစိုးရအဆင့္မွာပါ အားနည္းသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒသခံအစိုးရအဆင့္မွာဆိုေက အစိုးရအသံုးအစဲြစီမံျခင္း၊ သံုးစဲြမွဳတိကို စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတိက အလြန္တရာ အားနည္းတတ္သည္။ ယင္းအခ်က္တိက ရီနံခြန္အတက္အက်ဂယက္ အေဂါင့္ေဂါင့္ရိုက္လာေရခါ လိုအပ္လာဖို႕ ဘားဂ်တ္ကို ထိခုိက္စီသည္။

တကယ္လို႕ ေဒသခံအစိုးရတိက ရီနံစေရ သဘာ၀အရင္းအျမစ္တိ ထုတ္ယူဖို႕အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံု (ဥပမာ - ရီနံတင္ ကားႀကီးတိအတြက္ ဟုိက္ေ၀းလမ္းမႀကီးတိ)၊ ၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းတိ စုိက္ထုတ္ပီးရေရဆိုေက ရီနံခြန္တိ၏ တစိတ္တျခမ္းကို အသားတင္အလြတ္ ပီးသင့္သည္။ ယင္းပိုင္ပ်ာယ္ တျခား ထုတ္လုပ္ေရးနာင့္ ပတ္သက္ေတ အခြန္တိ၊ နစ္နာေႀကးခြန္(Severance taxes)တိကိုလည္း ပီးေဆာင္သင့္သည္။ ယင္းပိုင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိေရ ေကာက္ခံရဟိေရ အခြန္ေငြကို အသလြတ္ မွ်၀ီစြာထက္ စီးပြားေရးပိုင္ဆိုင္ရာအရ ပိုျပီးေကတည္ျငိမ္မွဳဟိႏိုင္ျပီးေက ေဒသခံအစိုးရတိအတြက္လည္း တရားမွ်တမွဳ ဟိႏိုင္သည္။

ရီနံထုတ္လုပ္ရီး(oil production)လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုတည္းက ေကာက္စြာေရ ေဒသခံအစိုးရတိအတြက္ အခြန္အမ်ားႀကီးကို ဖန္တီးႏိုင္မွဳ နည္းပါးႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဗဟိုအစိုးရကို ရီနံထြက္ေတေဒသခံအစိုးရက မယံုႀကည္ေက အခြန္ေငြရဟိႏိုင္ဖို႕ လမ္းေႀကာင္းတိကို ေဒသခံအစိုးရက ႀကိဳးစားရဖို႕ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရး (Political Economy)စိုင္းစားခ်က္တိကို အေျခခံျပီးေက ယင္းေဒသ၏ အရင္းအျမစ္သံုးစဲြမွဳအခြန္တိကို ေဒသခံအစိုးရကို ေကာက္ခံခြင့္ ပီးႏိုင္သည္။ ေအာက္မွာ အင္ဒိုနီးရွား၊ ကိုလံဘီယာနာင့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံရို႕ကို ဥပမာထားေလ့လာျပီးေက အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပႆနာတိကို တင္ျပလားပါမည္။

အင္ဒိုနီးရွား
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွာ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အထိ ရီနံနာင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕က ရဟိလာေရ အခြန္တိကို ဗဟိုအစိုးရဘားကိုရာ ပီးေဆာင္ရျပီးေက ေဒသခံျပည္နယ္၊ ခရိုင္အစိုးရတိနာင့္ ဇာအခြန္ကိုေလ့ မွ်၀ီျခင္း မဟိခေႀကာင္း သိဟိရသည္။ ၁၉၉၇ နာင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ႀကား ရဟိေရ ရီနံနာင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ အခြန္သည္ အစိုးရ ရဟိေရ အခြန္၀င္ေငြစုစုေပါင္း၏ ၃၃ ရာခုိင္ႏွဳန္းထိဟိခသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ယင္းေငြ ပမာဏသည္ ႏိုင္ငံ့GDP၏ ၅ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏွဳန္းနာင့္ ညီွမွ်သည္။

၂၀၀၁ခုႏွစ္က စျပီးေက ဗဟိုအစိုးရသည္ ရဟိေရအခြန္တိကို ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနာင့္ တျခား အေျခခံအေဆာက္အအံုတိအတြက္ ေဒသခံအစိုးရေခ်တိဘားကို ၀ီမွ်လာသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္က စျပီးေက ကုန္းျမီထြက္(ပင္လယ္ကမ္းလြန္ကမဟုတ္ေတ) ရီနံတိက ရဟိလာေရ အခြန္စုစုေပါင္း၏ ၁၅ ရာခုိင္ႏွဳန္းနာင့္ ကုန္းျမီထြက္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕က ရဟိလာေရ အခြန္စုစုေပါင္း၏ ၃၀ ရာခုိင္ႏွဳန္းရို႕ကို အရင္းအျမစ္တည္ဟိရာ ေဒသ၏ ျပည္နယ္အစိုးရတိ၊ ခရိုင္အစိုးရတိကို မွ်၀ီပီးလာပါသည္။ အေမရိကနာင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံရို႕မွာဆိုေက ျပည္နယ္အစိုးရတိက သူ႕ျပည္နယ္မွာထြက္ဟိေရ သယံဇာတတိကို သူရို႕ပိုင္ျပီးေက သူ႕ရို႕ကိုယ္တုိင္ အခြန္ေကာက္ပါခြင့္ ဟိသည္။ ေယေကေလ့ အင္ဒိုနီရွားႏုိင္ငံမွာေတာ့ခါ ယင္းသယံဇာတတိကို ဗဟိုအစိုးရ၏ ပိုင္ဆိုင္မွဳအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရး(Political Economy)ရွဳေထာင့္က သံုးသပ္ရဖို႕ဆုိေက ဗဟိုအစုိးရေရ သယံဇာတပိုင္ဆုိင္ေရ ေဒသခံတိ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္တိကိို မျဖစ္မေန လိုက္နာရဖို႕အေျခအေနမွာ ဟိနိန္သည္။ ရီနံထြက္ေတ ေဒသတိက ဗဟိုအစိုးရနာင့္ မေပါင္းဘဲ သီးသန္႕ခဲြထြက္လာေက အခြန္ေငြအားလံုးကို ရဟိျပီးေက ပိုျပီးအက်ိဳးျဖစ္စီႏိုင္သည္။ ယင္းအတြက္ေႀကာင့္ မွ်၀ီေရးပံုစံတစ္ခုခုကို ဗဟိုအစိုးရအနိန္နာင့္ လုိက္နာနိန္ရသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကဆိုေက ခဲြထြက္ဖို႕ ႀကိဳးစားနိန္ေရ အာေခ်းျပည္နယ္က ဗဟိုအစိုးရနာင့္ ရီနံခြန္မွ်၀ီေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကို ရယူခသည္။ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္အရ ရီနံခြန္၏ ၅၅ ရာခုိင္ႏွဳန္းနာင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ခြန္၏ ၄၀ ရာခုိင္ႏွဳန္းကို ေဒသခံအာေခ်းအစိုးရက ရဟိဖို႕ျဖစ္သည္။ ယင္းပိုင္ မွ်၀ီေရးနည္းတိသည္ ဗဟိုနာင့္ ေဒသခံအစိုးရတိအႀကားမွာဟိေရ မေက်မလည္မွဳတိကို ထာ၀ရေျပလည္ႏိုင္ဖို႕ မဟုတ္ဆိုစြာကို သံုးသပ္ရသည္။ အနာဂတ္မွာ ယင္းမေက်မလည္မွဳတိက ျဖစ္ႏိုင္စျမဲပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းတင္းမာမွဳတိကို ေလွ်ာ့ခ်စီႏုိင္ဖို႕ ဗဟိုအစိုးရဘက္က အမ်ိဳးသားစည္းလံုးမွဳတိဟိေအာင္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ကာကြယ္ေရး၊ အမ်ိဳးသားေရ လကၡဏာ (National Identity)၊ ဗဟိုက လုပ္ပီးေရ ၀န္ေဆာင္မွဳတိ စေရ က႑တိမွာ ဗဟိုအစိုးရအနိန္နာင့္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အထိေရာက္ဆံုး လုပ္ပီးႏုိင္ဖို႕လိုသည္။

ရီနံနာင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕က ရဟိလာေရ အခြန္တိသည္ ျပည္နယ္တခ်ိဳ႕တ၀က္ထဲမွာရာ တည္ဟိနိန္ေက ေဒသတြင္း တိုးတက္မွဳမညီမွ်ျခင္းတိကို ျဖစ္ေပၚစီႏိုင္သည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမွာဆိုေက ျပည္နယ္ ၅ ျပည္နယ္သည္ ၀ီမွ်လိုက္ေတ ၀ီစု စုစုေပါင္း၏ ၄ ပံု ၅ ပံု(4/5)ကို ရဟိျပီးေက က်န္ေရ ျပည္နယ္ ၂၅ ျပည္နယ္က အနည္းေခ် (သို႕) လံုး၀ မရစြာကို တြိဟိရသည္။ ယင္းအတြက္ေႀကာင့္ ဗဟိုအစိုးရအနိန္နာင့္ ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္း ညီညီမွ်မွ် ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားလားရမည္။

ကိုလံဘီယာ
ကိုလံဘီယာေရ unitary republic ျဖစ္ေကေလ့ အာဏာတိက ဗဟိုအစိုးရဘားမွာဂ်ီး ဟိမနိန္ဘဲ ေဒသခံအစိုးရတိဘားမွာလည္း ဟိစြာကို တြိဟိရသည္။ အခြန္နာင့္ အသံုးအစဲြကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ခရိုင္နာင့္ ျမဴနီစပယ္အစိုးရတိဘားကို ၁၉၉၁ အေျခခံဥပေဒအရ ပီးအပ္ထားစြာကို တြိရသည္။ ယင္းပုိင္ေသွ်ာင္ ျမဴနီစပယ္အစုိးရတိသည္ အေရးႀကီးေရ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။ ေဒသခံတိ၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ကိစၥတိကုိ ယင္းျမဴနီစပယ္အစိုးရတိကိုပဲ အဓိကလုပ္ပိုင္ခြင့္ပီးထားသည္။

အေျခခံဥပေဒက ဗဟိုအစိုးရသည္ ရဟိေရ အခြန္တခ်ိဳ႕ကို ေဒသခံအစိုးရတိဘားကို မျဖစ္မနိန္ လႊဲေျပာင္းပီးရမည္လို႕ ဆိုထားသည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွာ ဗဟိုအစိုးရက အခြန္၀င္ေငြ စုစုေပါင္း၏ ၄၆.၅ ရာခိုင္ႏွဳန္းကို ေဒသခံအစိုးရတိဘားကို လႊဲေျပာင္းပီးခသည္။ တဘက္မွာ ယင္းပိုင္လုပ္လိုက္လုိ႕ ဗဟိုအစိုးရ အနိန္နာင့္ ေငြေႀကးေပၚလစီတိကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ ေဆာင္ရြက္စြာတိမွာ အေႏွာင့္အယွက္ အမ်ားႀကီးျဖစ္လားခရသည္။ ေဒသခံအစိုးရတိေရ ယင္းရို႕၏ အခြန္ေကာက္ခံခြင့္အာဏာကို အျပည့္အ၀ မသံုးခဂတ္စြာကို တြိရသည္။ ယင္းအတြက္ေႀကာင့္ ေဒသခံအစိုးရတိသည္ ယင္းရို႕၏အခြန္၀င္ေငြ ထက္၀က္နီးပါးေလာက္ကို ဗဟိုအစိုးရနာင့္ ျပည္သူပိုင္လုပ္ငန္းဘားက အဆင္သင့္ယူနိန္ခဂတ္သည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကို ေရာက္လာေရခါ ယင္းပိုင္ ဗဟိုအစိုးရဘားမွာ အခြန္ေငြ အဆင့္သင့္ယူနိန္ဂတ္စြာကို ကန္႕သတ္ဖို႕အတြက္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳခဂတ္သည္။

၁၉၉၇-၂၀၀၀ခုႏွစ္ စာရင္းအရ ရီနံခြန္သည္ ႏုိင္ငံ GDP၏ ပ်မ္းမွ် ၂ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏွဳန္းဟိစြာကို တိြရသည္။ ယင္းအခြန္ကို အစိုးရ အဆင့္ဆင့္နာင့္ ျပည္သူပိုင္လုပ္ငန္းတိႀကားမွာ မွ်၀ီဂတ္သည္။ ယင္းအခြန္ထဲမွာ အစိုးရရီနံကုမၸဏီ Ecopetrol၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မွဳ အပိုေငြ(Operating Surplus)နာင့္ Ecopetro၏ FAEPလို႕ေခၚေရ ပေဒသာပင္ထဲကို တုိက္ရိုက္ပီးအပ္ေတ ေငြပမာဏလည္း ပါ၀င္သည္။ (FAEPသည္ ရီနံေငြအတက္အက်ေႀကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေရ ဂယက္ရိုက္ခတ္မွဳကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ နည္းေအာင္ စီမံထားေရ ပေဒသာပင္ျဖစ္သည္။) လုပ္ငန္းလည္ပတ္မွဳ အပိုေငြ၏တခ်ိဳ႕တ၀က္ကို ဗဟိုအစိုးရက ရဟိျပီးေက ေနာက္တခ်ိဳ႕ကို ရီနံထြက္ရာေဒသတိ၊ ဆိပ္ကမ္းတိ၊ ပိုက္လုိင္း လမ္းေႀကာင္းျဖတ္သန္းလားေရ ေဒသတိက ပိုင္ရွင္ေႀကး(royalty) အျဖစ္ရဟိဂတ္သည္။ FAEP Fundက ဖဲ့သာတိကိုက်ခါ ဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားေရ ပံုေသနည္းအရ တြက္ခ်က္ျပီးေက ေဒသခံအစိုးရအားလံုးနာင့္ Ecopetrol ရို႕က ၀ီယူဂတ္သည္။ ယင္းဥပေဒပါ ပံုေသနည္းသည္ လူဦးေရ၊ အခြန္ေကာက္ခံႏိုင္မွဳ စေရ အခ်က္အလက္တိကို မူတည္ထားသည္။ အခ်ဳပ္ေျပာရဖို႕ဆိုေက ရီနံခြန္အမ်ားစုသည္ ေဒသခံအစိုးရလက္ထဲကို FAEP Fundထဲကနိန္ တိုက္ရုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ royaltyအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ေရာက္ဟိနိန္သည္။

ရီနံခြန္သံုးစဲြမွဳတိမွာ ႏိုင္ငံေရးဘက္လုိက္မွဳတိ ကင္းယွင္းႏိုင္ေအာင္ဆိုျပီးေက ရီနံခြန္၀ီမွ်ေရး ဥပေဒကို ရႊီးသားျပဌာန္းခဂတ္သည္။ေယေကေလ့ ေဒသခံအစိုးရတိက သူရို႕ပီးႏိုင္စြာထက္မ်ားေရ ဖဲ့သာတိကို လားခ်ီးစြာတိလည္း ရွိတတ္သည္။ ေယခါ ယင္းရီနံ၀ီမွ်ေရးစနစ္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေငြေႀကးေပၚလစီအေပၚမွာ ဆိုးက်ိဳးတိကို ျဖစ္စီသည္။ ကိုလံဘီယာႏုိင္ငံမွာ ေဒသခံအစိုးရအမ်ားစုသည္ ေဒ၀ါလီခံရဖို႕ တဒါးေခ် ျဖစ္ခဂတ္သည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ထဲမွာပင္ ျပည္နယ္ ၇ ခုနာင့္ ျမဴနီစပယ္ ၂ ခုရို႕သည္ သူ႕ရို႕၏ အႀကီြးတိကို ျပန္ဆပ္ဖို႕ အသီအလဲ ႀကိဳးစားခဂတ္ရသည္။ ယင္းအျပင္ ရီနံခြန္မွ်၀ီျခင္း၊ ပိုင္ရွင္ေႀကးပီးေဆာင္ျခင္းတိသည္ ရီနံထြက္ေဒသတိကို ခ်မ္းသာစီျပီးေက တျခားရီနံမထြက္ေတေဒသတိနာင့္ မညီမွ်ျခင္းတိကုိ ျဖစ္စီသည္။ ရီနံထြက္ေဒသတိသည္ သူရို႕ေဒသကထြက္ေတ ရီနံ၏ အက်ိဳးကို ခံစားဂတ္ရသည္။ (ရခုိင္ျပည္ကထြက္ေတ ရီနံ၏အက်ိဳးကိုလည္း ရခုိင္သားတိ ခံစားခြင့္ရဟိရမည္။)

ဓာတ္ပံု။ ။ကမၻာ့ ရီနံအမ်ားစု ထုတ္လုပ္ေတႏိုင္ငံတိ (၂၀၀၇ ခုႏွစ္)။
အစိမ္းေရာင္ - ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ ရီနံထုတ္လုပ္ရာ ျပည္နယ္တိ။
အျပာေရာင္ - အိုပက္အဖဲြ႕၀င္ ႏိုင္ငံတိ။
ပန္းေရာင္ - အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ရီနံထုတ္လုပ္ရာ ျပည္နယ္တိ။
အ၀ါေရာင္ - ေျမာက္ပင္လယ္ေဒသ၏ ရီနံထုတ္လုပ္ရာ ႏုိင္ငံတိ။
အနီရင့္ေရာင္ - တျခား ရီနံထုတ္လုပ္ရာ ႏုိင္ငံတိ။
*အပိုင္း(၃)ကို ဆက္လက္ဖတ္ရွဳပါရန္။

0 comments:

Post a Comment

 
© Copyright by AS  |  Template by Blogspot tutorial