Pages

Thursday, January 28, 2010

“ေရႊမဲ”ခြန္၏ အႏုပိုင္ညာ (၄)

(ဃ-ခ) အခြန္၀င္ေပါက္မွ်၀ီျခင္းနာင့္ ထပ္ခါတလဲေကာက္ခံျခင္း (ေျမာက္အေမရိက)
ေကာက္ခံရဟိေရ အခြန္ေငြကို မွ်၀ီစြာထက္စာေက ေဒသခံအစိုးရတိဘားကို အခြန္၀င္ေပါက္တိထဲက တခ်ိဳ႕ကို လြဲႊေျပာင္းပီးျဗီးေက ေကာက္ခံခုိင္းစြာက ပိုေကာင္းသည္။ ယင္းပိုင္ အခြန္၀င္ေပါက္တိကို မွ်၀ီေရနိန္ရာမွာလည္း အခြန္တစ္မ်ိဳးတည္းကိုပ်ာယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင့္ႀကားမွာ ထပ္ခါတလဲေကာက္ခံလို႕ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခြန္နာေမတိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းျဗီးေကေသာ္လည္းေကာင္း ေကာက္ခံႏုိင္သည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံနာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရို႕သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ စနစ္ကို သံုးဂတ္သည္။ ေယေကေလ့ ကေနဒါႏိုင္ငံပံုစံက full decentralizationလို႕ေခၚေရ ဗဟိုဖယ္ဒရယ္အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳလံုး၀နီးပါး ကင္းမဲ့ေရ စနစ္ကို သံုးသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖယ္ဒရယ္ဗဟိုအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ၃၀ ရာခုိင္ႏွဳန္းကို ဖယ္ဒရယ္အစိုးရပိုင္ျမီ (Federally owned land)အျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည္။ ဥပမာ-အမ်ိဳးသားပန္းျခံ (National Parks)၊ အမ်ိဳးသားသစ္ေတာ(National Forests)၊ ဖယ္ဒရယ္အက်ဥ္းေထာင္ (ဖယ္ဒရယ္ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္သူတိ၊ ၀ါရွင္တန္ဒီစီျမိဳ႕ထဲမွာ ျပစ္မွဳက်ဳးလြန္သူတိ စေရ အက်ဥ္းသားတိကုိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေရ နိန္ရာ) စေရ နိန္ရာတိ ပါ၀င္သည္။ ယင္း ဖယ္ဒရယ္အစိုးရပိုင္နယ္ျမီတိက လဲြလို႕ တျခားနိန္ရာတိကို ယင္းရုိ႕၏ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္တိက ပိုင္ဆိုင္သည္။ ယင္းျပည္နယ္တိသည္ ဗဟိုအေျခခံဥပေဒအရ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ျပည္နယ္တိျဖစ္ေတအတြက္ ျပည္နယ္တစ္ခုက ထြက္ရွိေရ သယံဇာတ ပစၥည္းမွန္သမွ်ကို ယင္းျပည္နယ္က ပိုင္ဆိုင္သည္။ ဗဟိုအစိုးရနာင့္ ၀င္ေငြတိကိုေတာ့ မွ်၀ီေကာက္ခံဂတ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အေနာက္ေျမာက္အစြန္ဆံုးမွာ သယံဇာတေပါႀကြယ္ေရ အလက္စကာ ျပည္နယ္တည္ဟိသည္။ ယင္းျပည္နယ္မွာဆိုေက ျပည္နယ္အခြန္စုစုေပါင္း၏ ၅ပံု ၄ပံုကို ရီနံကပဲ ရရွိသည္။ ယင္းအတြက္ေႀကာင့္ ယင္းျပည္နယ္၏ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းနာင့္ဆိုင္ေရ လုပ္ပံုကိုင္ပံုတိသည္ စိတ္၀င္စားစရာ၊ ေလ့လာစရာ သာဓကတစ္ခုျဖစ္သည္။

အလက္စကာျပည္နယ္သည္ ရီနံအေပၚမွာ ပိုင္ဆိုင္ခြန္(Property tax)၊ ရီနံစည္ တစ္စည္စီမွာ ၁၂ ဒသမ ၂၅ ရာခုိင္ႏွဳန္းကနိန္ ၁၅ ရာခုိင္ႏွဳန္းအထိ ေကာက္ခံတတ္ေတ နစ္နာေႀကး(Severance tax)၊ ပိုင္ရွင္ေႀကး (Royalties)၊ အႏၱရာယ္ျဖစ္စီတတ္ေတ ပစၥၫ္း ေမွာက္က်စြာတိအတြက္ပါ ထည့္သြင္းေကာက္ခံထားေရ ထုတ္လုပ္ခြန္၊ ကုမၸဏီႀကီးတိ၏ ၀င္ေငြခြန္ စေရ အခြန္အမ်ိဳးအစားတိကို အမ်ားႀကီးေကာက္ခံသည္။ ကုမၸဏီႀကီးတိ၏ ၀င္ေငြခြန္ကိုေကာက္ခံေရ နိန္ရာမွာ ယင္းကုမၸဏီႀကီးတိ၏ တကမၻာလံုးက ရေရ ၀င္ေငြနာင့္ အလက္စကာျပည္နယ္က ရေရ ၀င္ေငြ အခ်ိဳးအစားကို ႀကည့္ျပီးေက ေကာက္ခံသည္။ ယင္းပုိင္ေကာက္ခံေရနိန္ရာမွာ အခ်က္သံုးခ်က္ျဖစ္ေတ
၁။ အလက္စကာျပည္နယ္မွာ ဟိေရ ကုမၸဏီႀကီးတိက ထုတ္လုပ္လုိက္ေတ ရီနံနာင့္ ရီနံထြက္ပစၥၫ္း ေရာင္းေငြနာင့္ သြင္းကုန္ခြန္ ရာခုိင္ႏွဳန္း၊
၂။ အလက္စကာျပည္နယ္က ထုတ္လုပ္လုိက္ေတ ရာခုိင္ႏွဳန္း
၃။ အလက္စကာျပည္နယ္က ပိုင္ဆုိင္ေရ ပိုင္ဆိုင္ပစၥၫ္း ရာခုိင္ႏွဳန္းတိ
အေပၚမွာ အဓိက အေလးထား စုိင္းစားသည္။ ျပည္နယ္အစိုးရက ေကာက္ခံေရအခြန္နာင့္ ပိုင္ရွင္ေႀကးတိအေပၚမွာ ဖယ္ဒရယ္အစိုးရက ထပ္ျပီးေက အခြန္ေကာက္ခြင့္မဟိစြာကို တြိရသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါစနစ္သည္ ေဒသခံအစိုးရတိကို ရီနံခြန္နာင့္ ယင္းအခြန္ေငြတိ သံုးစဲြျခင္း၊ စုေဆာင္းျခင္းနာင့္ ပတ္သတ္ျပီးေက အျပည့္အ၀ အာဏာပီးအပ္ထားသည္။ ပီးအပ္ထားေရ အာဏာကိုလည္း ေဒသခံအစိုးရတိက တာ၀န္သိသိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ စီမံထားသည္။ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္က ေဒသခံအစိုးရဘားမွာ အျပစ္ပံုက်သည္။ အလက္စကာျပည္နယ္မွာလည္း ရီနံခြန္ထဲက တခ်ိဳ႕တ၀က္ကို ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္တိအတြက္ ပေဒသာပင္အျဖစ္ စုိက္ထူထားဟိစြာကို တြိရသည္။ The Alaska Permanent Fund လို႕ေခၚေရ အလက္စကာအျမဲတမ္းပေဒသာပင္ကို ၁၉၇၆ ခုႏွစ္မွာ စတင္ထူေထာင္ခသည္။ ေဒသရီနံခြန္၏ ၅ ပံု ၁ ပံုေလာက္ကို ယင္းပေဒသာပင္ထဲကို ထည့္သြင္းစီျပီးေက ယင္းအထဲက တခ်ိဳ႕ကို ေဒသခံျပည္သူတိဘားကို ႏွစ္စုိင္ အက်ိဳးအျမတ္အျဖစ္ ခဲြေ၀ပီးသည္။ ၂၀၀၁ ႏွစ္ကုန္စာရင္းအရ ယင္းပေဒသာပင္ထဲမွာ ေဒၚလာဘီလီယံ ၂၅ နီးပါးဟိနိန္သည္ဟု သိရသည္။ (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ရီနံအမ်ားႀကီးထြက္ေတ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေတ တကၠဆက္(Texas)မွာ ဆိုေကလည္း Permanent University Fund (PUF)လို႕ေခၚေရ အျမဲတမ္းတကၠသိုလ္ရံပံုေငြ ကို ထားဟိျပီးေက ယင္းျပည္နယ္ထဲက တကၠသိုလ္တိကို ေထာက္ပံ့ထားစြာကို တြိရသည္။ ယင္းပိုင္ေထာက္ပံ့ထားလို႕ ေဒသခံျပည္နယ္သားတိအေနနာင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကို စ်ီးႏွဳန္းသက္သက္သာသာနာင့္ တက္ႏိုင္စြာကို တြိရသည္။ ယင္းျပည္နယ္က Texas A & M University at College Stationနာင့္ University of Texas at Austin ရို႕သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ထိပ္တန္း ရီနံအင္ဂ်င္နီယာ(Petroleum Engineering)တကၠသိုလ္တိျဖစ္သည္။)

ကေနဒါ
ကေနဒါႏိုင္ငံမွာဆိုေက သဘာ၀အရင္းအျမစ္ခြန္တိ (မ်ားေသာအားျဖင္း ရီနံဆီခြန္)ကုိ ေဒသခံျပည္နယ္အစိုးရတိက ေကာက္ခံခြင့္ဟိသည္။ အခြန္အမ်ိဳးအစားတိခြဲျပီးေက ေကာက္ခံထားသည္။ ပိုင္ရွင္ေႀကးကိုလည္း ေကာက္ခံသည္။ ယင္းအတြက္ေႀကာင့္ ရီနံထြက္ေရ ေဒသတခ်ိဳ႕သည္ ရီနံခြန္အမ်ားစုကို ေကာက္ခံရဟိသည္။ ႏိုင္ငံ၏ အယ္ဘာတာ(Alberta)တုိင္းဆိုေက သဘာ၀ပစၥၫ္းတိ ေပါႀကြယ္၀လွသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရီနံခြန္၏ ေလးပံုတစ္ပံုကို ယင္းတိုင္းတစ္ခုတည္းက ေကာက္ခံရဟိသည္။ ဆက္ဆကတ္ခ်ီ၀န္(Saskatchewan)တိုင္းဆိုေကလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးရီနံခြန္၏ ၁၀ ပံု ၁ ပံုကို ေကာက္ခံရဟိသည္။ ေယေကေလ့ အားလံုးကို ျခံဳငံုႀကည့္လုိက္ေက ရီနံခြန္သည္ ေဒသခံအစိုးရတိ၀င္ေငြ၏ ၃ ဒသမ ၅၀ ရာခုိင္ႏွဳန္းကိုရာ ကိုယ္စားျပဳသည္။ ယင္းအတြက္ေႀကာင့္ ရီနံထြက္ဟိေရ ေဒသတိအနိန္နာင့္ မိမိေဒသထြက္ရီနံက ရီနံခြန္တိကို ပိုရေကေလ့ တျခားဗဟိုအစိုးရက ပီးအပ္ေတ ေထာက္ပံ့ေႀကး(grants)တိကိုက်ေက အရနည္းသည္။ ယင္းပိုင္ ဗဟိုအစိုးရက တုိင္းအသီးသီး၏၀င္ေငြ မွ်တေအာင္ ႀကားက ခ်ိန္ခြင္ညွိပီးသည္။

အျခားတဘက္မွာ ေအပိုင္ရီနံနာင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တိအေပၚမွာ ပိုင္ရွင္ေႀကးေကာက္ခံျခင္း၊ ေဒသခံအစိုးရတိအေပၚမွာ အျပည့္အ၀ အာဏာခဲြ၀ီပီးျခင္းတိေရ သက္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရပ္တိအေပၚမွာ အခြန္ အလြန္အကြ်ံေကာက္ခံျခင္းတိကို ျဖစ္ေပၚစီႏိုင္သည္။ ယင္း၏အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ မိမိေဒသသို႕ ေရာက္ဟိလာဖို႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳတိကို နည္းပါးစီႏိုင္သည္။ ရီနံထြက္ဟိေရ ေဒသတိက ၀င္ေငြခြန္နာင့္ ေရာင္းကုန္ခြန္တိကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ တျခားျပည္နယ္တိက လူတိ ရီနံထြက္ဟိေရ ေဒသတိုင္းတိကို ေျပာင္းေရြ႕နိန္ထုိင္လာႏိုင္သည္။ ယင္းအက်ိဳးဆက္အျဖစ္ တျခားျပည္နယ္တိမွာ အခြန္ရဟိမွဳ နည္းပါးျခင္းျပႆနာတိကို ျဖစ္ေပၚစီႏိုင္သည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ပညာရွင္တိက တိုင္းေဒသမွာဟိေရ သဘာ၀အရင္းအျမစ္က ရဟိေရ အခြန္တိကို ဗဟိုအစိုးရပါးကို လႊဲေျပာင္းထားခ်င္ကတ္သည္။ ေယေကေလ့ အေျခခံဥပေဒက တုိင္းေဒသတိကို ပီးအပ္ထားေရ အေျခခံအခြင့္အေရးတိနာင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကန္႕သတ္ခ်က္တိ ဟိနိန္ေရအတြက္ ဗဟိုအစိုးရပါးကို အခြန္ေငြတိ ပီးအပ္ထားဖို႕ဆိုေရ ကိစၥမွာ ေလာေလာဆယ္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္မဟိစြာကို တြိရသည္။

ကေနဒါႏုိင္ငံနာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရို႕သည္ ေဒသခံအစိုးရတိဘားကို ရီနံခြန္ေကာက္ခံခြင္အာဏာအျပည့္အ၀ပီးထားသည္။ ယင္းပိုင္ပီးထားျခင္းေႀကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေရ အခက္အခဲျပႆနာတိ နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္လည္း ႀကိဳးစားကာကြယ္ထားစြာကို တြိရသည္။ ဥပမာ- ယင္းႏိုင္ငံတိက ရီနံထြက္ဟိေရ ျပည္နယ္၊တုိင္းတိသည္ ရီနံခြန္တိထဲက တခ်ိဳ႕တ၀က္ကို ပေဒသာပင္အျဖစ္ သတ္သတ္ထားဟိျပီးေက အစိုးရတိက အလြန္အကြ်ံဖဲ့ခ်ာမသံုးစဲြႏုိင္ေအာင္ စီမံထားသည္။ ယင္းပုိင္လုပ္ထားျခင္းေႀကာင့္ ရီနံစ်ီးအတက္အက်ေႀကာင့္ ရိုက္ခတ္လာႏိုင္ေရ အခြန္ေငြ အတိုးအေလ်ာ့ ျပႆနာတိကိုလည္း ကာကြယ္ပီးထားျပီးသားျဖစ္နိန္သည္။ ယင္းအျပင္ ဗဟိုအစိုးရက ရီနံထြက္ဟိေရ ေဒသတိကို တျခားေထာက္ပံ့ေႀကးပီးျခင္းတိကို ကန္႕သတ္ထားသည္။ ယင္းအတြက္ေႀကာင့္ တိုင္း၊ ျပည္နယ္တိႀကားမွာ အခြန္ေငြ မမွ်မတျဖစ္မွဳကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ညွိပီးထားသည္။ ဖယ္ဒရယ္အစိုးရ၏ အခြန္၀င္ေပါက္တိအေပၚမွာ ျပည္နယ္အစိုးရအသီးသီးက မိမိျပည္နယ္သူျပည္နယ္သားတိ ပီးအပ္ရဖို႕ ဖယ္ဒရယ္အခြန္ႏွဳန္းထားတိကို သတ္မွတ္ပီးႏုိင္ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုတည္ျငိမ္မွဳဟိေရ ေဒသအခြန္ေငြပမာဏကို ပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ေအာင္လည္း စီမံထားေပသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ႏိုင္ငံအားလံုးကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ရီနံနာင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ေပါႀကြယ္ေရ ေဒသက ံျပည္သူတိေရ မိမိေဒသက ထြက္ဟိေရ သယံဇာတ၏ အသီးအျမစ္ကို အနည္းနာင့္အမ်ား ခံစားခြင့္ဟိသည္ကို တြိရသည္။ သဘာ၀သယံဇာတပစၥၫ္းမ်ားကို ယွာေဖြခြင့္ပီးစြာမွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမီျပင္ယွာေဖြေလ့လာမွဳတိ ျပဳလုပ္ေတ နိန္ရာမွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ တူးေဖာ္စြာမွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရာင္းခ်ရာမွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ အက်ိဳးအျမတ္တိခဲြေ၀ဖို႕ ဆံုးျဖတ္ရာ စကား၀ုိင္းမွာေသာ္လည္းေကာင္း အနည္းနာင့္အမ်ား ပါ၀င္ခြင့္ ဟိႀကသည္။ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားနာင့္ ဆန္႕က်င္ျပီးေက ဗမာစစ္အစိုးရသည္ ရခုိင္ျပည္မွ ထြက္ဟိေရ သဘာ၀အရင္းအျမစ္တိကို မည္သည့္ ရခုိင္ျပည္သူ၊ ရခုိင္ကိုယ္စားျပဳ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖဲြ႕အစည္း အလိုမပါပဲ ယင္းရို႕စိတ္ႀကိဳက္စီမံနိန္ကတ္စြာကို ရင္နာစရာ တြိဟိရသည္။ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ကို အရင္းခံေရ စစ္မွန္ေရ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တည္ေဆာက္ခ်င္ေက လက္ဟိအစိုးရ (သို႕) ေနာက္တက္လာဖို႕ အစိုးရတိသည္ ေအာက္ပါအခ်က္တိကို နားလည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

၁။ ရခုိင္ျပည္က သယံဇာတိကို ရခုိင္သားတိကရာ ပိုင္ဆိုင္သည္။ ယင္းကို ဗဟိုအေျခခံဥပေဒမွာ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားဖို႕ လိုသည္။
၂။ ရခုိင့္သယံဇာတတိအေပၚမွာ ရခုိင္ျပည္သူတိကို ကိုယ္စားျပဳေရ ရခုိင္ျပည္အစိုးရကရာ အခြန္ေကာက္ခံခြင့္ဟိသည္။
၃။ ထြက္ဟိေရ သယံဇာတတိကို ရခုိင္ျပည္သူတိကို ကိုယ္စားျပဳေရ ရခုိင္ျပည္အစိုးရကရာ ေရာင္းခ်ခြင့္ ဟိသည္။
၃။ ရီနံတြင္းတူးလုပ္ငန္း၊ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ပို႕ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း စေရ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ဖို႕အတြက္ လုိင္စင္ကို ရခုိင္ျပည္သူတိကို ကိုယ္စားျပဳေရ ရခုိင္ျပည္အစိုးရကရာ ထုတ္ပီးခြင့္ဟိသည္။ လုိင္စင္ခြန္နာင့္ အလုပ္သမား၀င္ေငြခြန္စေရ အခြန္တိကို ရခုိင္ျပည္သူတိကို ကိုယ္စားျပဳေရ ရခုိင္ျပည္အစိုးရကိုပီးေဆာင္ရမည္။ ဗဟိုအစိုးရကို အနည္းအက်ဥ္းပီးေဆာင္ျခင္းကိုလည္း နားလည္ပီးရမည္။
၄။ ရခုိင္ျပည္ကိုယ္စားျပဳအစိုးရကို ထြက္ဟိေရ သယံဇာတတိအေပၚမွာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ခြန္(natural resource taxes)နာင့္ ပိုင္ရွင္ေႀကး (Royalties)တိ ပီးေဆာင္ရမည္။
၅။ ရဟိလာေရ အခြန္ေငြတိထဲက တခ်ိဳ႕တ၀က္ကို အတိုးႏွဳန္းပံုမွန္ ရႏုိင္ေရ saving fund တစ္ခုျပဳလုပ္ျပီးေက ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္တိအတြက္ စီမံထားရမည္။ ယင္း fundထဲက ဖဲ့ခ်ာကို ရီနံခြန္အတက္အက်ေႀကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေရ ဂယက္ရုိက္မွဳနာင့္ သက္ဆိုင္ေရ ကိစၥရပ္တိမွာရာ သံုးရမည္။ မည္သည့္သံုးစဲြမွဳကိုမဆို ရခုိင့္ပါလီမန္မွ မဲခဲြခြင့္ျပဳျပီးခါမွရာ သံုးစဲြဖို႕ဖဲ့ခ်ာကို ရခုိင္ျပည္အစိုးရ ဘားဂ်တ္ထဲသို႕လႊဲေျပာင္းျပီးေက သံုးစဲြရမည္။
၆။ ရဟိေရ အခြန္တိကို လတ္တေလာ မဆင္မျခင္ မသံုးစဲြပဲ ေရရွည္လည္း ေကာင္းေအာင္၊ ႏုိင္ငံ၏ ေငြေႀကးေပၚလစီဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးတိကိုလည္း မျဖစ္ေအာင္ စနစ္တက်၊ ပါးပါးနပ္နပ္ သံုးစဲြရမည္။
၇။ ရဟိလာေရ အခြန္ေငြတိထဲက တခ်ိဳ႕တ၀က္ကို Education Fund တစ္ခုျပဳလုပ္ျပီးေက ပညာေရးကိစၥရပ္တိမွာ သံုးစဲြရမည္။ အဆင့္မွီတကၠသိုလ္တိ တည္ေဆာက္ျပီးေက ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး ရခုိင္ျပည္သူျပည္သားတိအတြက္ ပညာေရးကို စ်ီးေပါေပါနာင္တက္ေရာက္သင္ယူႏုိင္ေအာင္ စီမံထားရမည္။ ပညာေရးနာင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္တိမွာ မသံုးစဲြရ။ ေဒသခံအစိုးရ ဘားဂ်တ္နာင့္ တတဲြတည္းထားေက ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး စေရ တျခား ဘားဂ်တ္အတက္အက်ရိုက္ခတ္မွဳကို ႀကံဳရႏိုင္ေရအတြက္ Education Fundကို သီးသန္႕ပညာေရးရံပံုေငြအျဖစ္ထားဟိလားရမည္။
၈။ အခြန္တိထဲက တခ်ိဳ႕တ၀က္ကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမွဳတိျဖစ္ေပၚေရ နိန္ရာတိအတြက္ ေလ်ာ္ေႀကးေငြအျဖစ္ သီးသန္႕ရန္ပံုေငြ တစ္ရပ္ထားရွိရမည္။

မွီျငမ္းခ်က္
1. Ahmad, Ehtisham.; Mottu, Eric.; Oil Revenue Assignments: Country Experiences and Issues, http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2002/wp02203.pdf, accessed January 26, 2010.

2. Wikipedia, Niger Delta, http://en.wikipedia.org/wiki/Niger_delta, accessed January 26, 2010.

3. Niger Delta Congress, Understanding the Derivation Principle, http://www.nigerdeltacongress.com/uarticles/understanding_the_derivation_pri.htm, accessed January 26, 2010.

4. Wikipedia, Value Added Tax, http://en.wikipedia.org/wiki/Value_added_tax, accessed January 26, 2010.

5. History.com, Federally Owned Land by State, http://www.history.com/encyclopedia.do?articleId=227229, accessed January 28, 2010.

6. Federal Bureau of Prison, Protecting Society and Crime, http://www.bop.gov/, accessed January 28, 2010.

7. TSHA Online, Permanent University Fund, http://www.tshaonline.org/handbook/online/articles/PP/khp2.html, accessed February 10, 2010.

8. Wikipedia, Alaska Permanent Fund, http://en.wikipedia.org/wiki/Alaska_Permanent_Fund, accessed February 11, 2010.

9. Canada Maps, Detailed Saskatchewan Map, http://www.canada-maps.org/saskatchewan-map.htm, accessed February 11, 2010.

ဓာတ္ပံု။ ။ နိရဥၥရာ သတင္းဌာန၊ ဘင္းဂလားေဒ့ရွ္။

0 comments:

Post a Comment

 
© Copyright by AS  |  Template by Blogspot tutorial